Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50040-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7938 
(21)  Číslo prihlášky  50040-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.03.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.11.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 11/77  F24F 13/06  F24F 13/08   
(54)  Názov  Vzduchotechnická výustka s nastaviteľným prvkom 
(57)  Anotácia  Výustka (1) má teleso (4) s platňou (2), ktorá má otvory, prekrývaním alebo odokrývaním ktorých sa nastavuje prietok a/alebo smer prúdenia vzduchu. Na to slúži pohyblivá prekrývacia clona (3) prepojená s ovládačom, ktorý je prístupný na vonkajšej strane telesa (4). Platňa (2) je z feromagnetického materiálu a prekrývacia clona (3) je z permanentnej magnetickej fólie, ktorá je aspoň čiastočne ohybná, flexibilná, polotuhá a je priľnutá na platňu (2). Priľnutie magnetickej fólie vytvorí tesné spojenie prekrývacej clony (3) s platňou (2) bez medzery, ktorou by mohol prúdiť vzduch, a tým spôsobovať hluk alebo vibrácie. Výustka (1) sa vyznačuje veľmi jednoduchou a plochou konštrukciou s malým počtom pohyblivých súčiastok, využíva spoľahlivý a stabilný prítlak a jednoducho sa skladá alebo rozoberá pri výrobe, montáži aj následnej údržbe. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Systemair Production a.s.; Hlavná 371, Kalinkovo 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Majerčák Pavol, Ing.; Bratislavská 700/2 , 900 46 Most pri Bratislave; SK;
Repovský Michal, Ing.; Nová 356/10 , 941 44 Hul; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Zliechovská ulica 341/55, Košeca 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.03.2023 
   Maximálna platnosť do  21.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.06.2017 6/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2017 11/2017 FG2K
3 Zmeny mien 04.05.2020 5/2020 TC2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.05.2020 5/2020 ND2K
 
PUV 50040-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.04.2016 33,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.10.2016 10,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.05.2017 10,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 25.03.2020 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50040-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.03.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 21.03.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.03.2016 Typ Doručené
Opis 21.03.2016 Typ Doručené
Plná moc 21.03.2016 Typ Doručené
Výkresy 21.03.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 31.03.2016 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.04.2016 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.05.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.08.2016 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 15.08.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.10.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 12.10.2016 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.10.2016 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 06.12.2016 Typ Doručené
Anotácia 06.12.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 06.12.2016 Typ Doručené
Opis 06.12.2016 Typ Doručené
Výkresy 06.12.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.03.2017 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 31.03.2017 Typ Interné listy
rešeršná správa 31.03.2017 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 04.04.2017 Typ Odoslané
výsledok rešerše 04.04.2017 Typ Interné listy
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.05.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 15.05.2017 Typ Doručené
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.05.2017 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.05.2017 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.09.2017 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 13.09.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 30.10.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 16.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 16.03.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 16.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 16.03.2020 Typ Doručené
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 27.03.2020 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 30.04.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 30.04.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 22.09.2022 Typ Odoslané
PUV 50040-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.04.2020 Systemair Production a.s. IMOS-Systemair, A.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku