Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5004-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7591 
(21)  Číslo prihlášky  5004-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.04.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.11.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.09.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 43/58  B30B 11/02  G08C 19/02  G01N 9/36   
(54)  Názov  Zapojenie elektronických prostriedkov na optimalizáciu technologických parametrov pri lisovaní a/alebo na odhad kvality výliskov 
(57)  Anotácia  Zapojenie elektronických prostriedkov na optimalizáciu technologických parametrov pri lisovaní a/alebo na odhad kvality výliskov pozostáva z procesorového výpočtového modulu (1) optimalizácie technologických parametrov pri lisovaní a odhade kvality výliskov prepojeného s hardvérovým prostriedkom (2) zadávania technologických parametrov lisovania a tiež prepojených so vstupným a/alebo výstupným hardvérovým prostriedkom (3) na optimalizáciu alebo odhad hustoty výlisku. Pritom k procesorovému výpočtovému modulu (1) optimalizácie technologických parametrov pri lisovaní a odhade kvality výliskov je pripojená databáza (4) druhového určenia lisovaného materiálu. Hardvérový prostriedok (2) zadávania technologických parametrov lisovania obsahuje štyri vstupné parametrické porty (A, B, C, D). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Križan Peter, doc. Ing., PhD.; Fialková 1365/73, 900 42 Dunajská Lužná; SK;
Svátek Michal, Ing., PhD.; Myslenická 105, 902 03 Pezinok; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  13.04.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.04.2022 
   Maximálna platnosť do  13.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.06.2016 6/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.11.2016 11/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 5004-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.05.2015 66,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 05.03.2019 80,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 03.05.2022 230,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5004-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 13.04.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 13.04.2015 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 13.04.2015 Typ Doručené
Opis 13.04.2015 Typ Doručené
Plná moc 13.04.2015 Typ Doručené
Výkresy 13.04.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.05.2015 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.05.2015 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.01.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.01.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 27.01.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.02.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.02.2016 Typ Doručené
Anotácia 12.02.2016 Typ Doručené
Opis 12.02.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.02.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 18.03.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 18.03.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 18.03.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 18.03.2016 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 21.09.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 21.09.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.11.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.12.2016 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 23.02.2017 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 06.03.2019 Typ Platba
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.03.2019 Typ Doručené
predĺženie doby platnosti ÚV 20.03.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 24.03.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 13.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.04.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 12.05.2022 Typ Odoslané
PUV 5004-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 21.02.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku