Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 5004-2015
(11)  Utility Model Number  7591 
(21)  Application Number  5004-2015 
(22)  Application Date  13.04.2015 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.11.2016 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  01.06.2016 
(45)  Publication of Registration Date  02.11.2016 
(47)  Date of registration and making available to the public  30.09.2016 
(51)  International Patent Classification  B29C 43/58  B30B 11/02  G08C 19/02  G01N 9/36   
(54)  Title  Zapojenie elektronických prostriedkov na optimalizáciu technologických parametrov pri lisovaní a/alebo na odhad kvality výliskov 
(57)  Abstract  Zapojenie elektronických prostriedkov na optimalizáciu technologických parametrov pri lisovaní a/alebo na odhad kvality výliskov pozostáva z procesorového výpočtového modulu (1) optimalizácie technologických parametrov pri lisovaní a odhade kvality výliskov prepojeného s hardvérovým prostriedkom (2) zadávania technologických parametrov lisovania a tiež prepojených so vstupným a/alebo výstupným hardvérovým prostriedkom (3) na optimalizáciu alebo odhad hustoty výlisku. Pritom k procesorovému výpočtovému modulu (1) optimalizácie technologických parametrov pri lisovaní a odhade kvality výliskov je pripojená databáza (4) druhového určenia lisovaného materiálu. Hardvérový prostriedok (2) zadávania technologických parametrov lisovania obsahuje štyri vstupné parametrické porty (A, B, C, D). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Križan Peter, doc. Ing., PhD.; Fialková 1365/73, 900 42 Dunajská Lužná; SK;
Svátek Michal, Ing., PhD.; Myslenická 105, 902 03 Pezinok; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  13.04.2022 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  13.04.2022 
   Utility Model Validity maximum until  13.04.2025 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.06.2016 6/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.11.2016 11/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 5004-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.05.2015 66,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 05.03.2019 80,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 03.05.2022 230,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 5004-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.04.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 13.04.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 13.04.2015 Type Delivered
Obrázok k anotácii 13.04.2015 Type Delivered
Opis 13.04.2015 Type Delivered
Plná moc 13.04.2015 Type Delivered
Výkresy 13.04.2015 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.05.2015 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.05.2015 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.01.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 27.01.2016 Type Delivered
Nároky na ochranu 27.01.2016 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.02.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 12.02.2016 Type Delivered
Anotácia 12.02.2016 Type Delivered
Opis 12.02.2016 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.02.2016 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 18.03.2016 Type Internal Letter
rešeršná správa 18.03.2016 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 18.03.2016 Type Sent document
výsledok rešerše 18.03.2016 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 21.09.2016 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 21.09.2016 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.11.2016 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.12.2016 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 23.02.2017 Type Sent document
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 06.03.2019 Type Payment
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.03.2019 Type Delivered
Plná moc 18.03.2019 Type Delivered
predĺženie doby platnosti ÚV 20.03.2019 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 24.03.2020 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 13.04.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 13.04.2022 Type Delivered
Sprievodný list 13.04.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 14.04.2022 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 12.05.2022 Type Sent document
PUV 5004-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 21.02.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku