Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50039-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9155 
(21)  Číslo prihlášky  50039-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/01  A61B 5/1171  G07C 9/00   
(54)  Názov  Bezkontaktný spôsob merania telesnej teploty a systém na jeho vykonávanie 
(57)  Anotácia  Kamerou (1) vo viditeľnom spektre sa sníma zorné pole (11), v ktorom sa nachádza osoba a zároveň sa infračerveným senzorom (2) sníma meracie pole (22), ktoré je menšie ako 25 % zorného poľa (11) kamery (1). Infračerveným senzorom (2) sa meria teplota v rámci meracieho poľa (22), pričom za nameranú telesnú teplotu osoby sa považuje teplota zistená z infračerveného senzora (2) v momente, kedy sa v meracom poli (22) podľa analýzy z obrazu kamery (1) práve nachádza tvár osoby. Infračervený senzor (2) sa môže na zosúladenie meracieho poľa (22) s polohou tváre uhlovo a/alebo výškovo prestavovať. Systém zahŕňa snímač teploty, výhodne umiestnený v exteriéri pred vstupom, odkiaľ merané osoby prichádzajú, a môže tiež obsahovať modul rozpoznávania prekrytia časti tváre, najmä prekrytia nosa a úst. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Berčík Jakub, Ing., PhD.; Májového povstania českého ľudu 2166/8, 977 03 Brezno; SK;
Bajús Ján, Ing., PhD.; Kraskova 15, 976 66 Polomka; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Berčík Jakub, Ing., PhD.; Májového povstania českého ľudu 2166/8, 977 03 Brezno; SK;
Bajús Ján, Ing., PhD.; Kraskova 15, 976 66 Polomka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.04.2024 
   Maximálna platnosť do  24.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
3 Licenčné zmluvy 13.10.2021 19/2021 QB2K
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33206183 1 Bimeco, s.r.o. výlučná 04.10.2021 platná
 
PUV 50039-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50039-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 24.04.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 24.04.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 24.04.2020 Typ Doručené
1d Identifikátor osoby 24.04.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 12.05.2020 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.05.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.06.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 31.08.2020 Typ Doručené
5a Opis 31.08.2020 Typ Doručené
5b Výkresy 31.08.2020 Typ Doručené
5c Sprievodný list 31.08.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.10.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 03.12.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 07.12.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 03.12.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.04.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.05.2021 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 23.09.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 23.09.2021 Typ Doručené
13b Osvedčovacia doložka 23.09.2021 Typ Doručené
13c Plná moc 23.09.2021 Typ Doručené
13d Osvedčovacia doložka 23.09.2021 Typ Doručené
13e Licenčná zmluva 23.09.2021 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 27.09.2021 Typ Odoslané
15 15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 29.09.2021 Typ Platba
16 oznámenie o zápise licencie 04.10.2021 Typ Odoslané
PUV 50039-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku