Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50039-2014
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7101 
(21)  Číslo prihlášky  50039-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.04.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.05.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2014 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.05.2015 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.03.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02B 3/04   
(54)  Názov  Samoplniace protipovodňové vrece 
(57)  Anotácia  Samoplniace protipovodňové vrece pozostáva z dvoch uzavretých komôr (1), ktoré sú medzi sebou prepojené spojovacím mostom (2) v tvare T a ktoré sú vyrobené z polyesterovej tkaniny s vysokou nasiakavosťou vody. Komory (1) sú vyplnené granulovanou alebo gélovou zmesou superabsorbentov (3) vody na báze zosieťovaného polyakrylátu (SAP). Spojovací most (2) obsahuje dve manipulačné kovové oká (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Levice invest, s. r. o.; Stromová 13, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Žúži Bohuslav, doc. Ing., CSc.; Sládkovičova 35, 902 01 Pezinok; SK;
Hajdu Adam, Ing.; Trnavská cesta 48, 821 02 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2015/000001 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.04.2024 
   Maximálna platnosť do  09.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2014 10/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.05.2015 05/2015 FG2K
3 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 01.12.2016 12/2016 PC2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 ND2K
5 Zmeny adries 02.07.2018 07/2018 TE2K
6 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 ND2K
 
PUV 50039-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50039-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.04.2014 Typ Doručené
1a Opis 09.04.2014 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.04.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 09.04.2014 Typ Doručené
1d Výkresy 09.04.2014 Typ Doručené
1e Plná moc 09.04.2014 Typ Doručené
1f Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 09.04.2014 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.05.2014 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.05.2014 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.07.2014 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 09.07.2014 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 11.07.2014 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 11.07.2014 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 09.07.2014 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 06.02.2015 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.02.2015 Typ Interné listy
11 vnútrospisový list 16.04.2015 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.05.2015 Typ Odoslané
13 všeobecný referátnik 13.07.2015 Typ Odoslané
14 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.07.2015 Typ Platba
15 vnútrospisový list 31.07.2015 Typ Interné listy
16 Žiadosť o zápis prevodu 07.10.2016 Typ Doručené
16a Doklad o prevode 07.10.2016 Typ Doručené
17 Doplnenie materiálov 10.10.2016 Typ Doručené
17a Doklad o prevode 10.10.2016 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 20.10.2016 Typ Odoslané
19 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.10.2016 Typ Platba
20 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 18.11.2016 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis prevodu 15.06.2017 Typ Doručené
21a Sprievodný list 15.06.2017 Typ Doručené
22 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.06.2017 Typ Platba
23 Žiadosť o zápis prevodu 19.06.2017 Typ Doručené
23a Doklad o prevode 19.06.2017 Typ Doručené
24 Výpoveď plnej moci 10.08.2017 Typ Doručené
24a Sprievodný list 10.08.2017 Typ Doručené
24b Plná moc 10.08.2017 Typ Doručené
25 Doplnenie materiálov 13.02.2017 Typ Doručené
25a Plná moc 13.02.2017 Typ Doručené
26 všeobecný referátnik 31.08.2017 Typ Odoslané
27 všeobecný referátnik 18.09.2017 Typ Odoslané
28 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 03.04.2018 Typ Doručené
29 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 06.04.2018 Typ Platba
30 predĺženie doby platnosti ÚV 11.04.2018 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.04.2018 Typ Doručené
32 oznámenie o zápise zmeny 22.06.2018 Typ Odoslané
33 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 07.04.2021 Typ Doručené
33a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
34 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 09.04.2021 Typ Doručené
35 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 20.04.2021 Typ Odoslané
36 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 22.04.2021 Typ Platba
37 predĺženie doby platnosti ÚV 23.04.2021 Typ Odoslané
PUV 50039-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 16.11.2016 Levice invest, s. r. o. Strecha Holding s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 16.11.2016 Brichtová Tatiana, JUDr.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.08.2017 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
4 Zápis alebo zmena zástupcu 30.08.2017 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.06.2018 Levice invest, s. r. o. Levice invest, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku