Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50039-2014
(11)  Utility Model Number  7101 
(21)  Application Number  50039-2014 
(22)  Application Date  09.04.2014 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  05.05.2015 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.10.2014 
(45)  Publication of Registration Date  05.05.2015 
(47)  Date of registration and making available to the public  11.03.2015 
(51)  International Patent Classification  E02B 3/04   
(54)  Title  Samoplniace protipovodňové vrece 
(57)  Abstract  Samoplniace protipovodňové vrece pozostáva z dvoch uzavretých komôr (1), ktoré sú medzi sebou prepojené spojovacím mostom (2) v tvare T a ktoré sú vyrobené z polyesterovej tkaniny s vysokou nasiakavosťou vody. Komory (1) sú vyplnené granulovanou alebo gélovou zmesou superabsorbentov (3) vody na báze zosieťovaného polyakrylátu (SAP). Spojovací most (2) obsahuje dve manipulačné kovové oká (4). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Levice invest, s. r. o.; Stromová 13, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Žúži Bohuslav, doc. Ing., CSc.; Sládkovičova 35, 902 01 Pezinok; SK;
Hajdu Adam, Ing.; Trnavská cesta 48, 821 02 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2015/000001 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  09.04.2024 
   Utility Model Validity maximum until  09.04.2024 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2014 10/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.05.2015 05/2015 FG2K
3 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 01.12.2016 12/2016 PC2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 ND2K
5 Zmeny adries 02.07.2018 07/2018 TE2K
6 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 ND2K
 
PUV 50039-2014
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50039-2014
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.04.2014 Type Delivered
1a Opis 09.04.2014 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 09.04.2014 Type Delivered
1c Anotácia 09.04.2014 Type Delivered
1d Výkresy 09.04.2014 Type Delivered
1e Plná moc 09.04.2014 Type Delivered
1f Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 09.04.2014 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.05.2014 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.05.2014 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.07.2014 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 09.07.2014 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 11.07.2014 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 11.07.2014 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 09.07.2014 Type Internal Letter
9 záznam o ukončení konania o PÚV 06.02.2015 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.02.2015 Type Internal Letter
11 vnútrospisový list 16.04.2015 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.05.2015 Type Sent document
13 všeobecný referátnik 13.07.2015 Type Sent document
14 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.07.2015 Type Payment
15 vnútrospisový list 31.07.2015 Type Internal Letter
16 Žiadosť o zápis prevodu 07.10.2016 Type Delivered
16a Doklad o prevode 07.10.2016 Type Delivered
17 Doplnenie materiálov 10.10.2016 Type Delivered
17a Doklad o prevode 10.10.2016 Type Delivered
18 vyžiadanie poplatku 20.10.2016 Type Sent document
19 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.10.2016 Type Payment
20 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 18.11.2016 Type Sent document
21 Žiadosť o zápis prevodu 15.06.2017 Type Delivered
21a Sprievodný list 15.06.2017 Type Delivered
22 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.06.2017 Type Payment
23 Žiadosť o zápis prevodu 19.06.2017 Type Delivered
23a Doklad o prevode 19.06.2017 Type Delivered
24 Výpoveď plnej moci 10.08.2017 Type Delivered
24a Sprievodný list 10.08.2017 Type Delivered
24b Plná moc 10.08.2017 Type Delivered
25 Doplnenie materiálov 13.02.2017 Type Delivered
25a Plná moc 13.02.2017 Type Delivered
26 všeobecný referátnik 31.08.2017 Type Sent document
27 všeobecný referátnik 18.09.2017 Type Sent document
28 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 03.04.2018 Type Delivered
29 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 06.04.2018 Type Payment
30 predĺženie doby platnosti ÚV 11.04.2018 Type Sent document
31 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.04.2018 Type Delivered
32 oznámenie o zápise zmeny 22.06.2018 Type Sent document
33 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 07.04.2021 Type Delivered
33a Sprievodný list 07.04.2021 Type Delivered
34 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 09.04.2021 Type Delivered
35 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 20.04.2021 Type Sent document
36 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 22.04.2021 Type Payment
37 predĺženie doby platnosti ÚV 23.04.2021 Type Sent document
PUV 50039-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 16.11.2016 Levice invest, s. r. o. Strecha Holding s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 16.11.2016 Brichtová Tatiana, JUDr.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.08.2017 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
4 Zápis alebo zmena zástupcu 30.08.2017 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.06.2018 Levice invest, s. r. o. Levice invest, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku