Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50038-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9236 
(21)  Číslo prihlášky  50038-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 15/20  E04F 15/00  C04B 18/04  C04B 18/22   
(54)  Názov  Izolačný podlahový materiál a spôsob jeho výroby 
(57)  Anotácia  Izolačný podlahový materiál zahŕňa aspoň 20 % hmotn. recyklovanej gumenej drviny (1) s frakciou 2 mm až 20 mm a zvyšok je doplnený drvinou (2) plastového recyklátu s frakciou do 15 mm. Je umiestnený v uzavretom vreci (3), kde materiál vreca (3) poddajne ohraničuje vonkajší tvar izolačného podlahového materiálu po jeho uložení na izolovanú plochu a vrece (3) je tak trvalou súčasťou konštrukcie podlahy. Vrece (3) pritom umožňuje zachovať sypký charakter zmesi vnútri a izolačný podlahový materiál kopíruje nerovnosti a rozvody na nosnej ploche podlahy. Vo výhodnom usporiadaní je drvina (2) plastového recyklátu odpad z izolácie elektrických káblov s frakciou 0,2 mm až 1 mm a/alebo drvina (2) plastového recyklátu je z odpadového polypropylénu s frakciou 2 mm až 10 mm. V jednom z výhodných usporiadaní má gumená drvina (1) podiel 20 % až 30 % hmotn., odpad z izolácie elektrických káblov má podiel 20 % až 30 % hmotn. a odpadový polypropylén má podiel 45 % až 55 % hmotn. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Forró Imrich; Bodíky 184, 930 29 Bodíky; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Forró Imrich; Bodíky 184, 930 29 Bodíky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.04.2024 
   Maximálna platnosť do  23.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 50038-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50038-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 23.04.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 23.04.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 23.04.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 23.04.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.05.2020 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.05.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.08.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.11.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 02.11.2020 Typ Doručené
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 03.11.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 11.01.2021 Typ Doručené
7a Opis 11.01.2021 Typ Doručené
7b Sprievodný list 11.01.2021 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.01.2021 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 01.03.2021 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 01.03.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 02.03.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 01.03.2021 Typ Interné listy
13 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.05.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 21.05.2021 Typ Doručené
14 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 25.05.2021 Typ Platba
15 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 27.05.2021 Typ Odoslané
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.06.2021 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50038-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku