Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50038-2009
(11)  Utility Model Number  5472 
(21)  Application Number  50038-2009 
(22)  Application Date  15.05.2009 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  07.06.2010 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  07.01.2010 
(45)  Publication of Registration Date  07.06.2010 
(47)  Date of registration and making available to the public  29.04.2010 
(51)  International Patent Classification  F41G 3/22  G06F 3/03   
(54)  Title  Bojový systém a spôsob imitácie a/alebo vedenia boja 
(57)  Abstract  Bojový systém zahrnuje mobilný komunikačný prvok (3), komunikačné zariadenie v centrále (6), pričom výbava bojovníka (1) nesená priamo bojovníkom (1) zahrnuje zbraňový subsystém (2), mobilný komunikačný prvok (3), počítačový prvok (4) a logistický subsystém (5). Počítačový prvok (4) má aspoň jedno výstupné zariadenie (8), výhodne v podobe zobrazovacej jednotky a mobilný komunikačný prvok (3) je bezdrôtovo prepojený s komunikačným zariadením v centrále (6) a je prepojený tiež s počítačovým prvkom (4). Boj sa vedie alebo v rámci cvičenia sa boj imituje tak, že bojovník (1) získava informácie z centrály (6) a prostredníctvom mobilného komunikačného prvku (3) a počítačového prvku (4) neseného bojovníkom (1) sa odosielajú informácie z okolia bojovníka (1) do centrály (6), kde sa vyhodnocujú, pričom sa aspoň čiastočne oznamujú ostatným bojovníkom (1) vlastnej jednotky prostredníctvom výstupného zariadenia (8) neseného bojovníkom (1). Do centrály (6) sa prenáša údaj o polohe bojovníka (1) zistený prostredníctvom navigačného modulu (7). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MTC SLOVAKIA, a. s.; Kuzmányho 940/11 , 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(72)  Inventor(s)  Faix Štefan, Ing.; Halalovka 52, 911 08 Trenčín; SK;
Šimon Pavel, Ing., CSc.; Benice 50, 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  15.05.2019 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  15.05.2019 
   Utility Model Validity maximum until  15.05.2019 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2010 01/2010 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.06.2010 06/2010 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.08.2013 08/2013 ND2K
4 Zmeny mien 01.07.2016 07/2016 TC2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 01.07.2016 07/2016 ND2K
6 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 02.07.2019 07/2019 MK2K
 
PUV 50038-2009
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50038-2009
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 15.05.2009 Type Delivered
1a Plná moc 15.05.2009 Type Delivered
1b Opis 15.05.2009 Type Delivered
1c Nároky na ochranu 15.05.2009 Type Delivered
1d Výkresy 15.05.2009 Type Delivered
1e Anotácia 15.05.2009 Type Delivered
2 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.05.2009 Type Delivered
3 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.06.2009 Type Payment
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.06.2009 Type Payment
5 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 09.06.2009 Type Sent document
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.06.2009 Type Sent document
7 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 16.08.2009 Type Delivered
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.08.2009 Type Delivered
9 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 21.08.2009 Type Sent document
10 Prepracované podlohy 19.10.2009 Type Delivered
11 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.10.2009 Type Internal Letter
12 rešeršná správa 05.11.2009 Type Internal Letter
13 výsledok rešerše 06.11.2009 Type Sent document
14 oznámenie o výsledku rešerše 06.11.2009 Type Sent document
15 pokyn na zverejnenie PÚV 05.11.2009 Type Internal Letter
16 záznam o ukončení konania o PÚV 09.04.2010 Type Internal Letter
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.04.2010 Type Internal Letter
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.06.2010 Type Sent document
19 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.05.2013 Type Delivered
20 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 14.05.2013 Type Payment
21 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 15.05.2013 Type Sent document
22 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 15.05.2013 Type Delivered
23 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 16.05.2013 Type Delivered
24 28 Doplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 05.06.2013 Type Payment
25 predĺženie doby platnosti ÚV 18.06.2013 Type Sent document
26 všeobecný referátnik 18.06.2013 Type Sent document
27 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 16.05.2016 Type Delivered
28 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 20.05.2016 Type Sent document
29 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 26.05.2016 Type Delivered
30 vyžiadanie poplatku 02.06.2016 Type Sent document
31 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 08.06.2016 Type Payment
32 13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.06.2016 Type Payment
33 oznámenie o zápise zmeny 22.06.2016 Type Sent document
34 predĺženie doby platnosti ÚV 23.06.2016 Type Sent document
35 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 18.09.2017 Type Delivered
36 všeobecný referátnik 22.09.2017 Type Sent document
PUV 50038-2009
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.06.2016 MTC SLOVAKIA, a. s. MAGIC TRADING CORPORATION, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku