Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50038-2009
(11)  Číslo úžitkového vzoru  5472 
(21)  Číslo prihlášky  50038-2009 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.05.2009 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  07.06.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2010 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.06.2010 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.04.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41G 3/22  G06F 3/03   
(54)  Názov  Bojový systém a spôsob imitácie a/alebo vedenia boja 
(57)  Anotácia  Bojový systém zahrnuje mobilný komunikačný prvok (3), komunikačné zariadenie v centrále (6), pričom výbava bojovníka (1) nesená priamo bojovníkom (1) zahrnuje zbraňový subsystém (2), mobilný komunikačný prvok (3), počítačový prvok (4) a logistický subsystém (5). Počítačový prvok (4) má aspoň jedno výstupné zariadenie (8), výhodne v podobe zobrazovacej jednotky a mobilný komunikačný prvok (3) je bezdrôtovo prepojený s komunikačným zariadením v centrále (6) a je prepojený tiež s počítačovým prvkom (4). Boj sa vedie alebo v rámci cvičenia sa boj imituje tak, že bojovník (1) získava informácie z centrály (6) a prostredníctvom mobilného komunikačného prvku (3) a počítačového prvku (4) neseného bojovníkom (1) sa odosielajú informácie z okolia bojovníka (1) do centrály (6), kde sa vyhodnocujú, pričom sa aspoň čiastočne oznamujú ostatným bojovníkom (1) vlastnej jednotky prostredníctvom výstupného zariadenia (8) neseného bojovníkom (1). Do centrály (6) sa prenáša údaj o polohe bojovníka (1) zistený prostredníctvom navigačného modulu (7). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MTC SLOVAKIA, a. s.; Kuzmányho 940/11 , 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Faix Štefan, Ing.; Halalovka 52, 911 08 Trenčín; SK;
Šimon Pavel, Ing., CSc.; Benice 50, 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  15.05.2019 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.05.2019 
   Maximálna platnosť do  15.05.2019 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2010 01/2010 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.06.2010 06/2010 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.08.2013 08/2013 ND2K
4 Zmeny mien 01.07.2016 07/2016 TC2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 01.07.2016 07/2016 ND2K
6 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 02.07.2019 07/2019 MK2K
 
PUV 50038-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50038-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 15.05.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 15.05.2009 Typ Doručené
1b Opis 15.05.2009 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 15.05.2009 Typ Doručené
1d Výkresy 15.05.2009 Typ Doručené
1e Anotácia 15.05.2009 Typ Doručené
2 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.05.2009 Typ Doručené
3 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.06.2009 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.06.2009 Typ Platba
5 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 09.06.2009 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.06.2009 Typ Odoslané
7 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 16.08.2009 Typ Doručené
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.08.2009 Typ Doručené
9 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 21.08.2009 Typ Odoslané
10 Prepracované podlohy 19.10.2009 Typ Doručené
11 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.10.2009 Typ Interné listy
12 rešeršná správa 05.11.2009 Typ Interné listy
13 výsledok rešerše 06.11.2009 Typ Odoslané
14 oznámenie o výsledku rešerše 06.11.2009 Typ Odoslané
15 pokyn na zverejnenie PÚV 05.11.2009 Typ Interné listy
16 záznam o ukončení konania o PÚV 09.04.2010 Typ Interné listy
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.04.2010 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.06.2010 Typ Odoslané
19 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.05.2013 Typ Doručené
20 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 14.05.2013 Typ Platba
21 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 15.05.2013 Typ Odoslané
22 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 15.05.2013 Typ Doručené
23 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 16.05.2013 Typ Doručené
24 28 Doplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 05.06.2013 Typ Platba
25 predĺženie doby platnosti ÚV 18.06.2013 Typ Odoslané
26 všeobecný referátnik 18.06.2013 Typ Odoslané
27 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 16.05.2016 Typ Doručené
28 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 20.05.2016 Typ Odoslané
29 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 26.05.2016 Typ Doručené
30 vyžiadanie poplatku 02.06.2016 Typ Odoslané
31 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 08.06.2016 Typ Platba
32 13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.06.2016 Typ Platba
33 oznámenie o zápise zmeny 22.06.2016 Typ Odoslané
34 predĺženie doby platnosti ÚV 23.06.2016 Typ Odoslané
35 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 18.09.2017 Typ Doručené
36 všeobecný referátnik 22.09.2017 Typ Odoslané
PUV 50038-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.06.2016 MTC SLOVAKIA, a. s. MAGIC TRADING CORPORATION, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku