Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50037-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9320 
(21)  Číslo prihlášky  50037-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06Q 90/00   
(54)  Názov  Online komunikačno-informačný digitálny systém 
(57)  Anotácia  Online komunikačno-informačný digitálny systém pozostáva z jednotlivých modulov a častí hardvéru (ďalej HW) a softvéru (ďalej SW). Toto platformové riešenie umožňuje komplexnú informovanosť pre obyvateľov mesta, prípadne obyvateľov bytového domu s možnosťou obojstrannej komunikácie medzi sebou, so správcom bytového domu a mestskými úradmi. Systém umožňuje včas interpretovať dôležité oznamy a informácie či už od predstaviteľov mesta, správy bytového domu, alebo súkromného sektora smerom k obyvateľovi a umožňuje zadávať podnety od obyvateľov smerom k ostatným obyvateľom, správcovi bytového domu a mestským úradom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Paciga Tomáš; Komjatná 315, 034 96 Komjatná; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Paciga Tomáš; Komjatná 315, 034 96 Komjatná; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.04.2024 
   Maximálna platnosť do  23.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 50037-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50037-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 23.04.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 23.04.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 23.04.2020 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 24.04.2020 Typ Doručené
2a Sprievodný list 24.04.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.05.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.09.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.11.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 05.11.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 07.01.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 07.01.2021 Typ Doručené
7 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.01.2021 Typ Platba
8 Odpoveď na správu úradu 10.03.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 10.03.2021 Typ Doručené
8b Opis 10.03.2021 Typ Doručené
8c Výkresy 10.03.2021 Typ Doručené
8d Anotácia 10.03.2021 Typ Doručené
8e Plná moc 10.03.2021 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.04.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 03.05.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 03.05.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 03.05.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 27.08.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50037-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku