Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50037-2020
(11)  Utility Model Number  9320 
(21)  Application Number  50037-2020 
(22)  Application Date  23.04.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  29.09.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  26.05.2021 
(45)  Publication of Registration Date  29.09.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  06.09.2021 
(51)  International Patent Classification  G06Q 90/00   
(54)  Title  Online komunikačno-informačný digitálny systém 
(57)  Abstract  Online komunikačno-informačný digitálny systém pozostáva z jednotlivých modulov a častí hardvéru (ďalej HW) a softvéru (ďalej SW). Toto platformové riešenie umožňuje komplexnú informovanosť pre obyvateľov mesta, prípadne obyvateľov bytového domu s možnosťou obojstrannej komunikácie medzi sebou, so správcom bytového domu a mestskými úradmi. Systém umožňuje včas interpretovať dôležité oznamy a informácie či už od predstaviteľov mesta, správy bytového domu, alebo súkromného sektora smerom k obyvateľovi a umožňuje zadávať podnety od obyvateľov smerom k ostatným obyvateľom, správcovi bytového domu a mestským úradom. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Paciga Tomáš; Komjatná 315, 034 96 Komjatná; SK 
(72)  Inventor(s)  Paciga Tomáš; Komjatná 315, 034 96 Komjatná; SK 
(74)  Attorney(s)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  23.04.2024 
   Utility Model Validity maximum until  23.04.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 50037-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50037-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.04.2020 Type Delivered
1a Opis 23.04.2020 Type Delivered
1b Plná moc 23.04.2020 Type Delivered
1c Identifikátor osoby 23.04.2020 Type Delivered
2 Doplnenie materiálov 24.04.2020 Type Delivered
2a Sprievodný list 24.04.2020 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.05.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.09.2020 Type Sent document
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.11.2020 Type Delivered
5a Sprievodný list 05.11.2020 Type Delivered
6 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 07.01.2021 Type Delivered
6a Sprievodný list 07.01.2021 Type Delivered
7 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.01.2021 Type Payment
8 Odpoveď na správu úradu 10.03.2021 Type Delivered
8a Sprievodný list 10.03.2021 Type Delivered
8b Opis 10.03.2021 Type Delivered
8c Výkresy 10.03.2021 Type Delivered
8d Anotácia 10.03.2021 Type Delivered
8e Plná moc 10.03.2021 Type Delivered
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.04.2021 Type Internal Letter
11 výsledok rešerše 03.05.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o výsledku rešerše 03.05.2021 Type Sent document
13 pokyn na zverejnenie PÚV 03.05.2021 Type Internal Letter
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 27.08.2021 Type Internal Letter
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.09.2021 Type Sent document
PUV 50037-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku