Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50035-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9156 
(21)  Číslo prihlášky  50035-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 5/142  A61B 5/0205  A61M 5/168  G16H 20/17  H04L 12/28   
(54)  Názov  Zariadenie na monitorovanie prietoku infúzneho roztoku a hodnôt krvného tlaku 
(57)  Anotácia  Zariadenie na monitorovanie prietoku infúzneho roztoku a hodnôt krvného tlaku je tvorené prvkom (1) snímania krvného tlaku, analytickým prvkom (2) na sledovanie nárastu alebo poklesu rýchlosti zmeny hodnôt krvného tlaku v závislosti od prietoku infúzneho roztoku a prvkom (3) podávania infúzneho roztoku, ktoré sú navzájom prepojené prepojením (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Oravec Milan, prof. Ing., PhD.; Nová Lesná 425, 059 86 Nová Lesná; SK;
Glatz Juraj, Ing., PhD.; Vyšné Hágy 42, 059 84 Vysoké Tatry; SK;
Majlingová Andrea, doc. Ing., PhD.; Pribinova 679/53, 960 01 Zvolen 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50021-2020 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.04.2024 
   Maximálna platnosť do  17.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 50035-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50035-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.04.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 17.04.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 17.04.2020 Typ Doručené
1c Opis 17.04.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 30.04.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.05.2020 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.05.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.06.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 17.08.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 17.08.2020 Typ Doručené
6b Opis 17.08.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.09.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 18.09.2020 Typ Doručené
8a Opis 18.09.2020 Typ Doručené
8b Sprievodný list 18.09.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.11.2020 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 15.12.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 16.12.2020 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 16.12.2020 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.04.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50035-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku