Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50035-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8623 
(21)  Číslo prihlášky  50035-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.04.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.06.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01J 1/42   
(54)  Názov  Zariadenie na detekciu polohy zdroja žiarenia senzorovou maticou 
(57)  Anotácia  Zariadenie na detekciu polohy zdroja žiarenia senzorovou maticou je tvorené základovou doskou (1), profilovou tyčou (2), senzorovou maticou (3), transparentným krytom (4), tvarovacím blokom (5), mnohokanálovým komunikačným spojom (6) a spojmi (7). K základovej doske (1) je pripevnená profilová tyč (2), kde na konci profilovej tyče (2) je kolmo súosovo umiestnená senzorová matica (3), ktorej stredová normála je zhodná s osou profilovej tyče (2). Senzorová matica (3) je cez základovú dosku (1) spojmi (7) pripojená k tvarovaciemu bloku (5), z ktorého vystupuje mnohokanálový komunikačný spoj (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Szabo Stanislav, Dr. h. c. doc. Ing., PhD., MBA; Havanská, 040 13 Košice 13; SK;
Matisková Darina, Ing., PhD., MBA; Vyšná Šebastová, 080 06 Prešov 6; SK;
Marasová Daniela, prof. Ing., CSc.; Húskova, 040 23 Košice 23; SK;
Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  12.04.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.04.2022 
   Maximálna platnosť do  12.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.06.2019 6/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2019 11/2019 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 50035-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.05.2018 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50035-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.04.2018 Typ Doručené
Opis 12.04.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 30.04.2018 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.05.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.01.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.02.2019 Typ Doručené
Opis 04.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 04.02.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.03.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 16.04.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 17.04.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 17.04.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 17.04.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.09.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 16.09.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.10.2019 Typ Odoslané
PUV 50035-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku