Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50034-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9015 
(21)  Číslo prihlášky  50034-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  27.01.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 48/25  B29C 48/285  B29C 48/30  B29C 48/395  B29C 48/86  B29C 64/20  B29C 64/209  B33Y 30/00   
(54)  Názov  Tlačová hlava s extrudérom na dávkovanie termoplastického materiálu 
(57)  Anotácia  Tlačová hlava s extrudérom slúži na dávkovanie termoplastického materiálu prostredníctvom dýzy (11). Elektromotor (1), ktorý je uložený v bloku tlačovej hlavy (8) pozostávajúceho z násypníka (2), ľavého radiálneho ventilátora (7) a pravého radiálneho ventilátora (9), zabezpečuje rotačný pohyb závitovky (4) vzájomne spojenej pomocou spojky (3). Závitovka (4) je umiestnená v teflónovej vložke (5) chladiča (6), na ktorý je pripojený ohrievací blok (13) ukončený dýzou (11). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pollák Martin, Ing., PhD.; Engelsova 4, 080 01 Prešov 1; SK;
Töröková Monika, Ing., PhD.; Hlavná 187, 094 21 Nižný Hrabovec; SK;
Kaščak Jakub, Ing.; Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.04.2024 
   Maximálna platnosť do  17.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2020 9/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 27.01.2021 2/2021 FG2K
 
PUV 50034-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50034-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.04.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 17.04.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 17.04.2020 Typ Doručené
1c Opis 17.04.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 30.04.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.05.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.05.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 25.06.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 08.07.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 08.07.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 08.07.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.12.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.02.2021 Typ Odoslané
PUV 50034-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku