Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50033-2019
(11)  Utility Model Number  8774 
(21)  Application Number  50033-2019 
(22)  Application Date  26.04.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.06.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  07.01.2020 
(45)  Publication of Registration Date  02.06.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  14.04.2020 
(51)  International Patent Classification  B23K 26/32   
(54)  Title  Spôsob na hermetické spájanie ultratenkej kovovej fólie s vákuovou prírubou a výrobok 
(57)  Abstract  Spôsob na hermetické spájanie ultratenkej kovovej fólie (1) s vákuovou prírubou (2) je založený na tom, že medzi vákuovú prírubu (2) a ultratenkú kovovú fóliu (1) je umiestnený na povrch ultratenkej kovovej fólie (1) krycí krúžok (4) na ochranu pred vznikom povrchových defektov fólie, pričom vákuová príruba (2) je vyrobená zo štandardnej austenitickej ocele, ultratenká kovová fólia (1) je vyrobená z kobaltovej zliatiny s hrúbkou rádovo v jednotkách mikrometrov a krycí krúžok (4) má hrúbku, ktorá je podstatne väčšia ako hrúbka ultratenkej kovovej fólie (1). Vákuová príruba (2) a ultratenká kovová fólia (1) sú navzájom hermeticky spojené prienikom laserového zväzku (3) nepriamym laserovým zváraním. Lokálna teplota laserového zvárania je vyššia ako teploty tavenia oboch spájaných materiálov a reakčná zóna obidvoch roztavených materiálov a jej blízke okolie obsahujú inertný plyn na ochranu pred oxidáciou, pričom hrúbka krycieho krúžku (4) nepresahuje hĺbku prieniku laserového zväzku (3). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK;
Medzinárodné laserové centrum; Ilkovičova 2961/3, Bratislava-Karlova Ves 
(72)  Inventor(s)  Prajapati Pareshkumar Manharbhai, Dr.; B-68 Shubham Residency, KIM-394110 Surat, Gujarat; IN;
Venhart Martin, Mgr., PhD.; Konopná 5, 900 25 Chorvátsky Grob; SK;
Bruncko Jaroslav, Ing., PhD. ; Oravská Poruba 97, 027 54 Veličná; SK 
(74)  Attorney(s)  Gróf Martin, Ing., PhD.; Dúbravská cesata 9, 845 11 Bratislava 45; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  26.04.2023 
   Utility Model Validity maximum until  26.04.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2020 1/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2020 6/2020 FG2K
3 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC2K
 
PUV 50033-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.05.2019 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50033-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.04.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 26.04.2019 Type Delivered
Opis 26.04.2019 Type Delivered
Plná moc 26.04.2019 Type Delivered
Plná moc 26.04.2019 Type Delivered
Výkresy 26.04.2019 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 13.05.2019 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.05.2019 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.06.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 13.08.2019 Type Delivered
Opis 13.08.2019 Type Delivered
Sprievodný list 13.08.2019 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.08.2019 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 11.11.2019 Type Internal Letter
rešeršná správa 11.11.2019 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 12.11.2019 Type Sent document
výsledok rešerše 12.11.2019 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.04.2020 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 07.04.2020 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.05.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.01.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 25.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 25.01.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Type Sent document
PUV 50033-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2022 Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Fyzikálny ústav SAV
Medzinárodné laserové centrum Medzinárodné laserové centrum
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku