Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50033-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8774 
(21)  Číslo prihlášky  50033-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.04.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.06.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 26/32   
(54)  Názov  Spôsob na hermetické spájanie ultratenkej kovovej fólie s vákuovou prírubou a výrobok 
(57)  Anotácia  Spôsob na hermetické spájanie ultratenkej kovovej fólie (1) s vákuovou prírubou (2) je založený na tom, že medzi vákuovú prírubu (2) a ultratenkú kovovú fóliu (1) je umiestnený na povrch ultratenkej kovovej fólie (1) krycí krúžok (4) na ochranu pred vznikom povrchových defektov fólie, pričom vákuová príruba (2) je vyrobená zo štandardnej austenitickej ocele, ultratenká kovová fólia (1) je vyrobená z kobaltovej zliatiny s hrúbkou rádovo v jednotkách mikrometrov a krycí krúžok (4) má hrúbku, ktorá je podstatne väčšia ako hrúbka ultratenkej kovovej fólie (1). Vákuová príruba (2) a ultratenká kovová fólia (1) sú navzájom hermeticky spojené prienikom laserového zväzku (3) nepriamym laserovým zváraním. Lokálna teplota laserového zvárania je vyššia ako teploty tavenia oboch spájaných materiálov a reakčná zóna obidvoch roztavených materiálov a jej blízke okolie obsahujú inertný plyn na ochranu pred oxidáciou, pričom hrúbka krycieho krúžku (4) nepresahuje hĺbku prieniku laserového zväzku (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava; SK;
Medzinárodné laserové centrum; Ilkovičova 2961/3, Bratislava-Karlova Ves 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Prajapati Pareshkumar Manharbhai, Dr.; B-68 Shubham Residency, KIM-394110 Surat, Gujarat; IN;
Venhart Martin, Mgr., PhD.; Konopná 5, 900 25 Chorvátsky Grob; SK;
Bruncko Jaroslav, Ing., PhD. ; Oravská Poruba 97, 027 54 Veličná; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Gróf Martin, Ing., PhD.; Dúbravská cesata 9, 845 11 Bratislava 45; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.04.2023 
   Maximálna platnosť do  26.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2020 1/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2020 6/2020 FG2K
3 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC2K
 
PUV 50033-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.05.2019 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50033-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.04.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 26.04.2019 Typ Doručené
Opis 26.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2019 Typ Doručené
Výkresy 26.04.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 13.05.2019 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.05.2019 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.06.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.08.2019 Typ Doručené
Opis 13.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 13.08.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.08.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 11.11.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 11.11.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 12.11.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 12.11.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.04.2020 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 07.04.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.05.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Typ Odoslané
PUV 50033-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2022 Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Fyzikálny ústav SAV
Medzinárodné laserové centrum Medzinárodné laserové centrum
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku