Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50033-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8295 
(21)  Číslo prihlášky  50033-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.04.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2017-34252U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.12.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47G 19/26  A47G 23/06  A47J 47/00  B32B 27/40   
(54)  Názov  Dvojvrstvová podložka do chladničky 
(57)  Anotácia  Dvojvrstvová podložka (10) do chladničky na skladovanie potravín, najmä ovocia a zeleniny, obsahuje dve nad sebou uložené vrstvy polyuretánovej peny, ktoré sú zlepené potravinárskym lepidlom, pričom prvá horná vrstva (1) obsahuje polyuretánovú penu s hustotou štruktúry 15 až 40 PPI a druhá spodná vrstva (2) obsahuje polyuretánovú penu s hustotou štruktúry 41 až 80 PPI. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TESCOMA s.r.o.; U Tescomy 241, 760 01 Zlín, Lužkovice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vaculík Jiří; Hluboká 5254, 760 01 Zlín; CZ;
Stibora Marek; Kalinová 572, 760 01 Zlín, Mladcová; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  04.04.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.04.2022 
   Maximálna platnosť do  04.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2018 7/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2018 12/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 50033-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.04.2018 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50033-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 04.04.2018 Typ Doručené
Opis 04.04.2018 Typ Doručené
Plná moc 04.04.2018 Typ Doručené
Výkresy 04.04.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.04.2018 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.04.2018 Typ Interné listy
rešeršná správa 30.04.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 02.05.2018 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 02.05.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 02.05.2018 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.10.2018 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 15.10.2018 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.11.2018 Typ Odoslané
PUV 50033-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku