Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50032-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9644 
(21)  Číslo prihlášky  50032-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.04.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  30.06.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  03.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 21/88   
(54)  Názov  Optické zariadenie na bezkontaktnú kontrolu nosných oceľových lán 
(57)  Anotácia  Optické zariadenie na bezkontaktnú kontrolu nosných oceľových lán pozostáva z lana (1), na ktoré sa nasadí odnímateľná objímka (2) obsahujúca dve na seba kolmé odrazové plôšky (5) a (6). Impulzný generátor (3) kmitov, ktorý je umiestnený mimo napnutého lana (1), zabezpečuje jeho rozkmitanie vždy rovnakou budiacou silou. Senzor (4) je umiestnený mimo napnutého lana (1) tak, že jeho optické lúče (7) a (8) dopadajú na odrazové plôšky (5) a (6) a zaznamenáva kmitanie lana vynútené impulzným generátorom (3) kmitov. Namerané údaje kmitania lana (1) sú porovnávané s jeho referenčnými údajmi vytvorenými ihneď po inštalácii, čím je možné diagnostikovať jeho technický stav. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krešák Jozef, doc. Ing. PhD.; Zombova 5, 040 23 Košice 23; SK;
Peterka Pavel, doc. Ing., PhD.; Muránska 22, 052 01 Spišská Nová Ves 1; SK;
Timko Lukáš, Ing.; Ruskovce 30, 073 01 Sobrance; SK;
Mantič Martin, doc. Ing., PhD.; Povstania Českého Ľudu 6, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.04.2026 
   Maximálna platnosť do  28.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 30.06.2022 12/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 50032-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 10.05.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50032-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 28.04.2022 Typ Doručené
Opis 28.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.04.2022 Typ Doručené
rešeršná správa 09.06.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 09.06.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 09.06.2022 Typ Interné listy
PUV 50032-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku