Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50032-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9338 
(21)  Číslo prihlášky  50032-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.11.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  09.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06M 1/10   
(54)  Názov  Mechanické počítadlo s integrovaným pohonom kotúčov krokovými motormi 
(57)  Anotácia  Mechanické počítadlo s integrovaným pohonom kotúčov krokovými motormi (1) sa skladá z krokových motorov (3), ktorých rotor (4) je samotným kotúčom počítadla (2). Rotor (4) má po obvode jadra (5) uložené permanentné magnety (6) alebo je celé teleso rotora magnetované tak, že sa po obvode strieda orientácia magnetického poľa. Na asymetrickom statore (8) sú umiestnené cievky (7). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bober Peter, Ing., PhD.; Kysucká 2, 040 11 Košice 11; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  95-2015 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.11.2019 
   Maximálna platnosť do  18.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 50032-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50032-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 12.04.2021 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 12.04.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 12.04.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 20.04.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.04.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.05.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 17.05.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 18.05.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 17.05.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 17.09.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.10.2021 Typ Odoslané
11 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV - zápis po 4 rokoch 07.10.2021 Typ Odoslané
PUV 50032-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku