Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50031-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9347 
(21)  Číslo prihlášky  50031-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  23.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41A 21/30   
(54)  Názov  Tlmič 
(57)  Anotácia  Tlmič je tvorený valcom (1), ktorý je na jednom konci (1a) vybavený vnútorným závitom, v ktorom je namontovaný upevňovací prvok (2) obsahujúci vonkajší závit na namontovanie do valca (1) a vnútorný závit na namontovanie na hlaveň zbrane. Vnútorný povrch valca (1) obsahuje drážky (3), ktoré vytvárajú kosoštvorce (4), kde vnútri valca (1) sú uložené aspoň tri vnútorné elementy (5) s otvorom na projektil, pričom tieto vnútorné elementy (5) majú valcovú časť (6) a kužeľovú časť (8). Z vnútornej strany valcovej časti (6) sú po obvode štyri vybrania (7), vnútorné elementy (5) sú vo valci (1) orientované kužeľovou časťou (8) dozadu. Druhý koniec (1b) valca (1) je vybavený vnútorným závitom a osadením (1c), v ktorom je namontovaná otvorená zátka (9) s otvorom na projektil a otvormi na únik plynov vzniknutých počas výstrelu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Takáč Marián; Jelenec 60, 951 73 Jelenec; SK;
Bagin Jozef; Paňa, 951 05 Veľký Cetín; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Takáč Marián; Jelenec 60, 951 73 Jelenec; SK;
Bagin Jozef; Paňa, 951 05 Veľký Cetín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50018-2021 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.04.2025 
   Maximálna platnosť do  08.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 23.06.2021 12/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 50031-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50031-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 08.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
1d Identifikátor osoby 08.04.2021 Typ Doručené
1e Rovnopis patentovej prihlášky 08.04.2021 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.04.2021 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.05.2021 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 21.05.2021 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 31.05.2021 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 31.05.2021 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 31.05.2021 Typ Interné listy
8 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 24.09.2021 Typ Interné listy
PUV 50031-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku