Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50031-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7574 
(21)  Číslo prihlášky  50031-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.04.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.04.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.10.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16H 1/28   
(54)  Názov  Dvojitý dvojstupňový prevod 
(57)  Anotácia  Dvojitý dvojstupňový prevod pozostáva z dvoch dvojstupňových prevodov s dvomi výstupmi a jeho základom je nový princíp transformácie pohybu, ktorý umožňuje vytvárať široký rozsah prevodových pomerov samostatne na každom z obidvoch výstupov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Haľko Jozef, doc. Ing., PhD.; Brestov 28, 082 05 Šarišské Bohdanovce; SK;
Konečný Štefan, Ing.; Kukorelliho 535/37, 094 31 Hanušovce nad Topľou; SK;
Mochnaľ Michal, Ing.; Kukučínova 2043/4, 069 01 Snina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  10.04.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.04.2022 
   Maximálna platnosť do  10.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.04.2016 4/2016 BA2K
2 Opravy mien 01.08.2016 8/2016 HB2K
3 Zapísané úžitkové vzory 03.10.2016 10/2016 FG2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 ND2K
5 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 50031-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.05.2015 33,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 12.03.2019 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50031-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 10.04.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 10.04.2015 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 10.04.2015 Typ Doručené
Opis 10.04.2015 Typ Doručené
Výkresy 10.04.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 06.05.2015 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.05.2015 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.07.2015 Typ Odoslané
Generálna plná moc 16.07.2015 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 31.07.2015 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 03.08.2015 Typ Doručené
Anotácia 03.08.2015 Typ Doručené
Opis 03.08.2015 Typ Doručené
Výkresy 03.08.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 05.08.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 10.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 17.08.2015 Typ Doručené
Sprievodný list 17.08.2015 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 07.09.2015 Typ Doručené
Anotácia 07.09.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 07.09.2015 Typ Doručené
Opis 07.09.2015 Typ Doručené
Výkresy 07.09.2015 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.12.2015 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 15.02.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 15.02.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 15.02.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 15.02.2016 Typ Interné listy
Žiadosť o opravu 22.06.2016 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2016 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 07.07.2016 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.08.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 08.08.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 28.09.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 04.03.2019 Typ Doručené
predĺženie doby platnosti ÚV 14.03.2019 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 14.03.2019 Typ Platba
PUV 50031-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Oprava názvu/mena prihlasovatela/majitela 06.07.2016 Technická univerzita v Košiciach Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku