Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50031-2015
(11)  Utility Model Number  7574 
(21)  Application Number  50031-2015 
(22)  Application Date  10.04.2015 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.10.2016 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  01.04.2016 
(45)  Publication of Registration Date  03.10.2016 
(47)  Date of registration and making available to the public  19.08.2016 
(51)  International Patent Classification  F16H 1/28   
(54)  Title  Dvojitý dvojstupňový prevod 
(57)  Abstract  Dvojitý dvojstupňový prevod pozostáva z dvoch dvojstupňových prevodov s dvomi výstupmi a jeho základom je nový princíp transformácie pohybu, ktorý umožňuje vytvárať široký rozsah prevodových pomerov samostatne na každom z obidvoch výstupov. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Inventor(s)  Haľko Jozef, doc. Ing., PhD.; Brestov 28, 082 05 Šarišské Bohdanovce; SK;
Konečný Štefan, Ing.; Kukorelliho 535/37, 094 31 Hanušovce nad Topľou; SK;
Mochnaľ Michal, Ing.; Kukučínova 2043/4, 069 01 Snina; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  10.04.2022 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  10.04.2022 
   Utility Model Validity maximum until  10.04.2025 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.04.2016 4/2016 BA2K
2 Opravy mien 01.08.2016 8/2016 HB2K
3 Zapísané úžitkové vzory 03.10.2016 10/2016 FG2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 ND2K
5 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 50031-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.05.2015 33,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 12.03.2019 80,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50031-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.04.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 10.04.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 10.04.2015 Type Delivered
Obrázok k anotácii 10.04.2015 Type Delivered
Opis 10.04.2015 Type Delivered
Výkresy 10.04.2015 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 06.05.2015 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.05.2015 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.07.2015 Type Sent document
Generálna plná moc 16.07.2015 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 31.07.2015 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 03.08.2015 Type Delivered
Anotácia 03.08.2015 Type Delivered
Opis 03.08.2015 Type Delivered
Výkresy 03.08.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 05.08.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 10.08.2015 Type Delivered
Plná moc 17.08.2015 Type Delivered
Sprievodný list 17.08.2015 Type Delivered
Doplnenie materiálov 07.09.2015 Type Delivered
Anotácia 07.09.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 07.09.2015 Type Delivered
Opis 07.09.2015 Type Delivered
Výkresy 07.09.2015 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.12.2015 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 15.02.2016 Type Internal Letter
rešeršná správa 15.02.2016 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 15.02.2016 Type Sent document
výsledok rešerše 15.02.2016 Type Internal Letter
Žiadosť o opravu 22.06.2016 Type Delivered
Plná moc 22.06.2016 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 07.07.2016 Type Sent document
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.08.2016 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 08.08.2016 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 28.09.2016 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.03.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 04.03.2019 Type Delivered
Sprievodný list 04.03.2019 Type Delivered
predĺženie doby platnosti ÚV 14.03.2019 Type Sent document
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 14.03.2019 Type Payment
PUV 50031-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Oprava názvu/mena prihlasovatela/majitela 06.07.2016 Technická univerzita v Košiciach Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku