Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50030-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8785 
(21)  Číslo prihlášky  50030-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.03.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2017-179 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.06.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03C 11/00  C03B 19/08   
(54)  Názov  Speniteľná zmes na výrobu penového skla a spôsob jej prípravy 
(57)  Anotácia  Speniteľná zmes na výrobu penového skla s uzavretými bunkami obsahuje na 100 kg sklenej múčky z odpadového skla s veľkosťou častíc 0,5 μm až 500 μm: 0,1 kg až 10 kg vody; 0,1 kg až 10 kg speňovadla, ktorým je aspoň jeden uhličitan kovu alkalických zemín, napríklad uhličitan vápenatý, horečnatý, bárnatý a strontnatý, s veľkosťou častíc 1 nm až 40 μm. Speniteľná zmes sa získa tak, že sa pri bežnej teplote do vody pridá speňovadlo na báze uhličitanov kovov alkalických zemín, prípadne sa pridá: tekutý a/alebo pevný protizrážanlivý prostriedok; vo vode rozpustné aditíva, ako sú kyselina boritá; vodné sklo; glycerín; vodné sklo zmiešané vopred s glycerínom; uhlíkové sadze; práškové aditíva, ako sú oxid kremičitý alebo oxid titaničitý, alebo práškové hlinité komponenty. Potom sa získaný vodný roztok alebo vodná suspenzia pridá do sklenej múčky z odpadového skla. Po každom pridaní akéhokoľvek komponentu sa vykonáva premiešanie zmesi počas 1 až 30 minút, prednostne počas 1 až 5 minút. Na získaný homogénny vodný roztok/vodnú suspenziu sa výhodne pôsobí ultrazvukom s výkonom 5 kW až 100 kW, výhodne 50 kW až 80 kW počas aspoň 2 minút. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AMT s.r.o. Příbram; U Nikolajky 382, 150 00 Praha 5 - Smíchov; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Míka Martin, doc. Dr. Ing.; Přistoupimská 399, 180 00 Praha 10; CZ;
Váňa Zdeněk; Za lihovarem 677, 267 72 Březnice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.03.2022 
   Maximálna platnosť do  29.03.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2020 01/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2020 06/2020 FG2K
 
PUV 50030-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50030-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.03.2018 Typ Doručené
1a Opis 29.03.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 29.03.2018 Typ Doručené
1c Doklad o práve prednosti 29.03.2018 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 29.03.2018 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 03.04.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 03.04.2018 Typ Doručené
2b Doklad o práve prednosti 03.04.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 17.04.2018 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.05.2018 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.05.2018 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.07.2018 Typ Doručené
7a Sprievodný list 23.07.2018 Typ Doručené
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.09.2018 Typ Doručené
8a Sprievodný list 24.09.2018 Typ Doručené
9 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.09.2018 Typ Platba
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.11.2018 Typ Doručené
10a Sprievodný list 23.11.2018 Typ Doručené
11 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.12.2018 Typ Platba
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.01.2019 Typ Doručené
12a Sprievodný list 23.01.2019 Typ Doručené
13 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.01.2019 Typ Platba
14 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.03.2019 Typ Platba
15 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.03.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 25.03.2019 Typ Doručené
16 Odpoveď na správu úradu 23.05.2019 Typ Doručené
16a Doplnenie materiálov 23.05.2019 Typ Doručené
16b Nároky na ochranu 23.05.2019 Typ Doručené
16c Príloha inde neuvedená 23.05.2019 Typ Doručené
16d Sprievodný list 23.05.2019 Typ Doručené
17 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.06.2019 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 13.08.2019 Typ Doručené
18a Nároky na ochranu 13.08.2019 Typ Doručené
18b Sprievodný list 13.08.2019 Typ Doručené
18c Nároky na ochranu 13.08.2019 Typ Doručené
19 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.08.2019 Typ Odoslané
20 Odpoveď na správu úradu 22.10.2019 Typ Doručené
20a Opis 22.10.2019 Typ Doručené
20b Sprievodný list 22.10.2019 Typ Doručené
20c Opis 22.10.2019 Typ Doručené
21 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.11.2019 Typ Interné listy
22 rešeršná správa 14.11.2019 Typ Interné listy
23 výsledok rešerše 14.11.2019 Typ Interné listy
24 oznámenie o výsledku rešerše 14.11.2019 Typ Odoslané
25 pokyn na zverejnenie PÚV 14.11.2019 Typ Interné listy
26 záznam o ukončení konania o PÚV 15.04.2020 Typ Interné listy
27 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.04.2020 Typ Interné listy
28 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.05.2020 Typ Odoslané
PUV 50030-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku