Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50029-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50029-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.04.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.07.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B09C 1/00  B07B 1/00   
(54)  Názov  Spôsob dekontaminácie zemín a iných zrnitých materiálov povrchovo znečistených kontaminantmi 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob dekontaminácie zemín a iných materiálov povrchovo znečistených kontaminantmi. Kontaminovaný nenasiakavý materiál sa pred procesom dekontaminácie rozdelí prostredníctvom vibračných alebo rotačných sít na prvú podsitnú a kontaminovanú nadsitnú frakciu. Kontaminovaná nadsitná frakcia sa v zariadení na otlčenie a abráziu povrchu predmetov mechanickým obitím a vzájomným oterom jednotlivých zŕn povrchovo očistí a následne sa prostredníctvom vibračných/ rotačných sít tiež rozdelí na vyčistenú nadsitnú frakciu a kontaminovanú druhú podsitnú frakciu kategórie „nebezpečný odpad“. Vyčistená frakcia je materiálom bez nebezpečných vlastností. Zhodnocuje sa alebo sa recykluje. Spojené podsitné frakcie sa podrobujú procesom chemickej alebo biologickej dekontaminácie v zariadeniach nato určených. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARGUSS, s.r.o.; Michalská 9, Bratislava 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vodný Štefan; Pod Záhradami 62, 841 02 Bratislava; SK;
Slašťan Ján; Trnavská cesta 62, 821 02 Bratislava 2; SK;
Machová Dagmar; Mamateyova, 851 04 Bratislava 5; SK;
Madaj Martin; Holíčska 3049/5, 851 05 Bratislava 5; SK;
Pavelko Peter; Malá Domaša 17, 094 02 Slovenská Kajňa; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.04.2026 
   Maximálna platnosť do  21.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.07.2022 14/2022 BA2K
 
PUV 50029-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 22.04.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50029-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 21.04.2022 Typ Doručené
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 21.04.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.04.2022 Typ Doručené
Opis 21.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 11.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.12.2022 Typ Odoslané
PUV 50029-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku