Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50029-2012
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6396 
(21)  Číslo prihlášky  50029-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.03.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.03.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2012 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.03.2013 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.01.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23B 10/00  F23L 9/06  F24B 1/195  F24B 1/19   
(54)  Názov  Kúrenisko teplovodného splynovacieho kotla 
(57)  Anotácia  Kúrenisko teplovodného splynovacieho kotla na spaľovanie a splynovanie dreva, brikiet, peliet, drevného odpadu alebo biomasy má v spodnej časti telesa kotla umiestnené tvarovky (2) s kaskádovitým profilom tvorené kaskádovými plochami (3, 7), ktoré môžu byť vybavené aj rebrami (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cankař Jaroslav; Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cankař Jaroslav; Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.03.2022 
   Maximálna platnosť do  26.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.10.2012 10/2012 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.03.2013 03/2013 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.05.2016 05/2016 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 06.05.2019 05/2019 ND2K
 
PUV 50029-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50029-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 26.03.2012 Typ Doručené
1a Opis 26.03.2012 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 26.03.2012 Typ Doručené
1c Anotácia 26.03.2012 Typ Doručené
1d Výkresy 26.03.2012 Typ Doručené
1e Plná moc 26.03.2012 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 02.04.2012 Typ Platba
3 rozhodnutie o vrátení preplatku 04.04.2012 Typ Odoslané
4 vnútrospisový list 12.04.2012 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.04.2012 Typ Odoslané
6 Prepracované podlohy 14.05.2012 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.05.2012 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.07.2012 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 07.08.2012 Typ Doručené
9a Opis 07.08.2012 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 07.08.2012 Typ Doručené
9c Anotácia 07.08.2012 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.08.2012 Typ Interné listy
11 Odpoveď na správu úradu 16.08.2012 Typ Doručené
11a Nároky na ochranu 16.08.2012 Typ Doručené
12 rešeršná správa 20.08.2012 Typ Interné listy
13 výsledok rešerše 21.08.2012 Typ Interné listy
14 oznámenie o výsledku rešerše 21.08.2012 Typ Odoslané
15 pokyn na zverejnenie PÚV 21.08.2012 Typ Interné listy
16 záznam o ukončení konania o PÚV 08.01.2013 Typ Interné listy
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.01.2013 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.03.2013 Typ Odoslané
19 Výpoveď plnej moci 03.09.2015 Typ Doručené
20 Výpoveď plnej moci 07.09.2015 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 29.10.2015 Typ Odoslané
22 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 23.03.2016 Typ Doručené
22a Plná moc 23.03.2016 Typ Doručené
23 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 06.04.2016 Typ Odoslané
24 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 15.04.2016 Typ Platba
25 predĺženie doby platnosti ÚV 19.04.2016 Typ Odoslané
26 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 04.03.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 04.03.2019 Typ Doručené
27 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 19.03.2019 Typ Odoslané
28 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 28.03.2019 Typ Platba
29 formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti ÚV 02.04.2019 Typ Odoslané
30 Odpoveď na správu úradu 09.04.2019 Typ Doručené
30a Plná moc 09.04.2019 Typ Doručené
30b Sprievodný list 09.04.2019 Typ Doručené
31 predĺženie doby platnosti ÚV 12.04.2019 Typ Odoslané
PUV 50029-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 28.10.2015 Beleščák Ladislav, Ing., BELEŠČÁK & PARTNERI, Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku