Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50028-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9226 
(21)  Číslo prihlášky  50028-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64D 17/52  B64D 17/38  B26D 5/10   
(54)  Názov  Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padáka na dne obalu 
(57)  Anotácia  Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padáka na dne obalu je určené na funkčné pozemné skúšky záložných padákových systémov, pri ktorých sa uzatváracia šnúrka obalu záložného padáka seká na dne obalu záložného padáka. Technické riešenie sa dotýka oblasti dopravy, skúšobníctva, vojenstva, krízového manažmentu a športu. Zariadenie sa skladá z krabičky (1), z ohybnej pancierovej hadice (3) a z aktivačného lanka (4) s rukoväťou (5). Vnútri krabičky (1) sú umiestnené dva vodiace „U“ profily (6), do ktorých je vsunuté teleso (7) sekacieho noža a ktoré zabezpečujú a vymedzujú jeho posuvný pohyb. Spätný pohyb telesa (7) sekacieho noža zabezpečujú vratné pružiny (10). Teleso (7) sekacieho noža je vyrobené v tvare obdĺžnika, v strede má trojuholníkový otvor (9) s čepeľou (8). Uzatváracia šnúrka obalu záložného padáka sa počas balenia záložného padáka prevlečie cez otvor (2) na krabičke (1) a jej preseknutie sa vykoná ťahaním ľudskou silou za rukoväť (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaľavský Peter, Ing., PhD.; Za kasárňou 13, 044 31 Malá Vieska; SK;
Kelemen Miroslav, Dr. h. c. prof. Ing., DrSc.; Helsinská 2625/1, 040 13 Košice 13; SK;
Rozenberg Róbert, Ing., PhD.; Komenského, 040 01 Košice 1; SK;
Antoško Matej, Ing., PhD., Ing. Paed. IGIP; 1. Mája 1220/25, 093 01 Vranov nad Topľou 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50018-2020 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.03.2024 
   Maximálna platnosť do  27.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 50028-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50028-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 27.03.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 27.03.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 27.03.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.04.2020 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.08.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 24.09.2020 Typ Doručené
4a Opis 24.09.2020 Typ Doručené
4b Sprievodný list 24.09.2020 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.09.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 31.01.2021 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 15.02.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 16.02.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 15.02.2021 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.06.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50028-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku