Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50027-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9649 
(21)  Číslo prihlášky  50027-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2019-36602 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.09.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.07.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  08.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 5/08  A61K 47/36  A61K 31/728  A61K 31/737  C08L 101/14  C08B 37/08  C08J 3/075  C08J 3/24   
(54)  Názov  Hydrogél na báze zosieťovaného hydroxyfenylového derivátu kyseliny hyalurónovej 
(57)  Anotácia  Hydrogél na báze zosieťovaného hydroxyfenylového derivátu kyseliny hyalurónovej obsahuje molekuly hydroxyfenylového derivátu hyalurónovej kyseliny, HA-TA, alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ podľa všeobecného vzorca (I), kde n je v rozmedzí 2 až 7 500 a kde R1 je H+ alebo ión alkalickej soli, alebo soli alkalických zemín a R2 je OH alebo tyramínový substituent podľa všeobecného vzorca (II), pričom v rámci jednej molekuly hydroxyfenylového derivátu hyalurónovej kyseliny alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli podľa všeobecného vzorca (I) je aspoň jeden R2 tyramínový substituent podľa všeobecného vzorca (II), a pričom aspoň dva tyramínové substituenty podľa všeobecného vzorca (II) sú spojené prostredníctvom kovalentnej väzby v ktorejkoľvek ortopolohe fenylových skupín, a ďalej obsahuje chondroitín sulfát alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ vybranú zo skupiny obsahujúcej alkalické soli alebo soli alkalických zemín. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Contipro a.s.; Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Toropitsyn Evgeniy, Ing.; V dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10, Michle; CZ;
Pravda Martin, PharmDr., PhD.; č.p.186, 565 44 Sruby; CZ;
Kovářová Lenka, Ing.; Na Podlesí 1130, 738 01 Frýdek-Místek, Frýdek; CZ;
Bystroňová Julie, Ing.; Svatopluka Čecha 716/34, 735 06 Karviná, Nové Město; CZ;
Velebný Vladimír, doc. RNDr., CSc.; Sadová 1466, 564 01 Žamberk; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2020/050065 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2021/043349 
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.09.2024 
   Maximálna platnosť do  03.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.07.2022 14/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 50027-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 11.04.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50027-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 05.04.2022 Typ Doručené
Opis 05.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 05.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.04.2022 Typ Doručené
rešeršná správa 08.07.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 08.07.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 08.07.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.12.2022 Typ Odoslané
PUV 50027-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku