Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50027-2021
(11)  Utility Model Number  9386 
(21)  Application Number  50027-2021 
(22)  Application Date  30.03.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  24.11.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  28.07.2021 
(45)  Publication of Registration Date  24.11.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  09.11.2021 
(51)  International Patent Classification  G01M 5/00  G01P 15/08  G01P 15/00   
(54)  Title  Zariadenie na meranie stavu stavby 
(57)  Abstract  Opísané je zariadenie (5) na meranie stavu stavby zahrnujúce kryt (7), v ňom uložený prvý trojosový akcelerometer (1), pričom ďalej zahrnuje druhý trojosový akcelerometer (2), batériu (8), výpočtovú jednotku (3) a komunikačnú jednotku (4). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  StatoTest s.r.o.; U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn; CZ 
(72)  Inventor(s)  Klokočník Petr, Ing.; Lomová 740, 463 12 Liberec 25; CZ 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  30.03.2025 
   Utility Model Validity maximum until  30.03.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2021 22/2021 FG2K
 
PUV 50027-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50027-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.03.2021 Type Delivered
1a Opis 30.03.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 30.03.2021 Type Delivered
1c Identifikátor osoby 30.03.2021 Type Delivered
1d Výkresy 30.03.2021 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.04.2021 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.04.2021 Type Payment
4 výzva na predloženie plnej moci 15.04.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 15.04.2021 Type Delivered
5a Plná moc 15.04.2021 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.04.2021 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 14.05.2021 Type Delivered
7a Sprievodný list 14.05.2021 Type Delivered
7b Opis 14.05.2021 Type Delivered
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.05.2021 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 02.06.2021 Type Delivered
9a Nároky na ochranu 02.06.2021 Type Delivered
9b Sprievodný list 02.06.2021 Type Delivered
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.06.2021 Type Internal Letter
12 výsledok rešerše 30.06.2021 Type Internal Letter
13 oznámenie o výsledku rešerše 01.07.2021 Type Sent document
14 pokyn na zverejnenie PÚV 30.06.2021 Type Internal Letter
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.11.2021 Type Internal Letter
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.11.2021 Type Sent document
PUV 50027-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku