Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50027-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9386 
(21)  Číslo prihlášky  50027-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.07.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01M 5/00  G01P 15/08  G01P 15/00   
(54)  Názov  Zariadenie na meranie stavu stavby 
(57)  Anotácia  Opísané je zariadenie (5) na meranie stavu stavby zahrnujúce kryt (7), v ňom uložený prvý trojosový akcelerometer (1), pričom ďalej zahrnuje druhý trojosový akcelerometer (2), batériu (8), výpočtovú jednotku (3) a komunikačnú jednotku (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  StatoTest s.r.o.; U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Klokočník Petr, Ing.; Lomová 740, 463 12 Liberec 25; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.03.2025 
   Maximálna platnosť do  30.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2021 22/2021 FG2K
 
PUV 50027-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50027-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 30.03.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 30.03.2021 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 30.03.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 30.03.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.04.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.04.2021 Typ Platba
4 výzva na predloženie plnej moci 15.04.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 15.04.2021 Typ Doručené
5a Plná moc 15.04.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.04.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 14.05.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 14.05.2021 Typ Doručené
7b Opis 14.05.2021 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.05.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 02.06.2021 Typ Doručené
9a Nároky na ochranu 02.06.2021 Typ Doručené
9b Sprievodný list 02.06.2021 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.06.2021 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 30.06.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 01.07.2021 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 30.06.2021 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.11.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.11.2021 Typ Odoslané
PUV 50027-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku