Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50027-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7356 
(21)  Číslo prihlášky  50027-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.03.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2015 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.02.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.12.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B44D 5/10  B44C 5/04  B44B 3/04   
(54)  Názov  Spôsob výroby trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov 
(57)  Anotácia  Spôsob výroby trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov z mäkkého ihličnatého dreva spočíva vo viacnásobnom opracovávaní dreveného dekoračného a/alebo úžitkového výrobku, stanoveným postupom viacnásobného opracovávania, ručnej rezbárskej práce, opaľovania, škrabania, brúsenia a lakovania sa dosahuje trojrozmerný dekoračný alebo úžitkový výrobok zvláštnej vonkajšej úpravy. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Piwonski Marek; Palárikova 990, 022 01 Čadca; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Piwonski Marek; Palárikova 990, 022 01 Čadca; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  20.03.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.03.2022 
   Maximálna platnosť do  20.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2015 9/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.02.2016 2/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 50027-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.04.2015 16,50 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.02.2016 20,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 19.03.2019 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50027-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.03.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 20.03.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 20.03.2015 Typ Doručené
Opis 20.03.2015 Typ Doručené
Plná moc 20.03.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 15.04.2015 Typ Odoslané
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.04.2015 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.05.2015 Typ Interné listy
rešeršná správa 11.06.2015 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 10.07.2015 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 13.07.2015 Typ Odoslané
výsledok rešerše 13.07.2015 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.12.2015 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 10.12.2015 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.02.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.02.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.02.2016 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.02.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 21.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 21.02.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 14.03.2019 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 21.03.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 22.03.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 17.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.03.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 26.04.2022 Typ Odoslané
PUV 50027-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku