Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50027-2015
(11)  Utility Model Number  7356 
(21)  Application Number  50027-2015 
(22)  Application Date  20.03.2015 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.02.2016 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.09.2015 
(45)  Publication of Registration Date  02.02.2016 
(47)  Date of registration and making available to the public  30.12.2015 
(51)  International Patent Classification  B44D 5/10  B44C 5/04  B44B 3/04   
(54)  Title  Spôsob výroby trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov 
(57)  Abstract  Spôsob výroby trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov z mäkkého ihličnatého dreva spočíva vo viacnásobnom opracovávaní dreveného dekoračného a/alebo úžitkového výrobku, stanoveným postupom viacnásobného opracovávania, ručnej rezbárskej práce, opaľovania, škrabania, brúsenia a lakovania sa dosahuje trojrozmerný dekoračný alebo úžitkový výrobok zvláštnej vonkajšej úpravy. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Piwonski Marek; Palárikova 990, 022 01 Čadca; SK 
(72)  Inventor(s)  Piwonski Marek; Palárikova 990, 022 01 Čadca; SK 
(74)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  20.03.2022 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  20.03.2022 
   Utility Model Validity maximum until  20.03.2025 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2015 9/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.02.2016 2/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 50027-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.04.2015 16,50 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.02.2016 20,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 19.03.2019 80,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50027-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.03.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 20.03.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 20.03.2015 Type Delivered
Opis 20.03.2015 Type Delivered
Plná moc 20.03.2015 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 15.04.2015 Type Sent document
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.04.2015 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.05.2015 Type Internal Letter
rešeršná správa 11.06.2015 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 10.07.2015 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 13.07.2015 Type Sent document
výsledok rešerše 13.07.2015 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.12.2015 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 10.12.2015 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.02.2016 Type Sent document
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.02.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.02.2016 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.02.2016 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 21.02.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 21.02.2019 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 14.03.2019 Type Sent document
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 21.03.2019 Type Payment
predĺženie doby platnosti ÚV 22.03.2019 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 17.03.2022 Type Delivered
Sprievodný list 17.03.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 29.03.2022 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 26.04.2022 Type Sent document
PUV 50027-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku