Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50026-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9651 
(21)  Číslo prihlášky  50026-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.04.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.07.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  08.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 25/18   
(54)  Názov  Prípravok na meranie tepelnej vodivosti kvapalín pri rôznych teplotách 
(57)  Anotácia  Technické riešenie sa týka konštrukcie prípravku na meranie tepelnej vodivosti kvapalných materiálov metódou horúceho drôtu pri rôznych teplotách kvapaliny. Možno ho zaradiť do oblasti meracej techniky. Podstatou technického riešenia je konštrukcia prípravku, ktorý umožňuje vykonávať merania tepelnej vodivosti technických kvapalín, kde sa potrebná teplota meranej kvapaliny dosahuje tepelnou výmenou. Prípravok na meranie tepelnej vodivosti kvapalín pri rôznych teplotách je celok, ktorého hlavné časti sú uzáver (1), meracia fixtúra (10) a telo (12) prípravku. Merací prípravok je samonosný a môže byť stabilne umiestnený na výhrevnej doske vybavenej regulátorom výkonu. Vďaka špecifickej konštrukcii je počas merania možné dosiahnuť podmienky s kvázistacionárnym teplotným režimom. Technické riešenie je možné využiť predovšetkým pri výrobe meracích prístrojov pre laboratórne zostavy alebo ako súčasť modulárnych prenosných riešení. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gača Jakub, Ing.; Vlača 66, 094 31 Hanušovce nad Topľou; SK;
Kurimský Juraj, prof. Ing., PhD.; Royova 32, 080 05 Prešov 5; SK;
Cimbala Roman, prof. Ing., PhD.; Bielocerkevská 17, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.04.2026 
   Maximálna platnosť do  01.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.07.2022 14/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 50026-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 07.04.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50026-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 01.04.2022 Typ Doručené
Opis 01.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.04.2022 Typ Doručené
Opis 28.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 07.07.2022 Typ Odoslané
PUV 50026-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku