Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50026-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9348 
(21)  Číslo prihlášky  50026-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  23.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60G 11/00  B60G 13/08  F16F 13/06   
(54)  Názov  Tlmič vibrácií s vinutými ťažnými pružinami z nylonu 
(57)  Anotácia  Tlmič vibrácií s vinutými ťažnými pružinami z nylonu pozostáva z telesa (5) tlmiča, v ktorom je pohyblivo uložený piest (2) pevne spojený s piestnicou (1), ktorá je posuvne uložená v pevnej doske (4) a vo veku (3). Horné konce vinutých ťažných pružín (6) z nylonu sú prichytené k pevnej doske (4) a ich spodné konce sú prichytené o piest (2). Horné konce vinutých ťažných pružín (8) z nylonu sú prichytené o piest (2) a ich spodné konce sú prichytené v spodnom čele (10). Poloha spodného čela (10) je zabezpečená kolíkmi (11) a veľkosť pohybu piesta (2) je obmedzená kolíkmi (7, 9), pričom počet vinutých ťažných pružín (6, 8) z nylonu a tuhosť vinutých ťažných pružín (6, 8) z nylonu sú zhodné. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Murín Justín, prof. Ing., DrSc.; Mandľová 21, 851 10 Bratislava 59; SK;
Goga Vladimír, doc. Ing., PhD.; Hrobáková 14, 851 02 Bratislava 5; SK;
Sedlár Tibor, Ing.; Drobného 24, 841 01 Bratislava 42; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.03.2025 
   Maximálna platnosť do  29.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 23.06.2021 12/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 50026-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50026-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 29.03.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 29.03.2021 Typ Doručené
1c Anotácia 29.03.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 29.03.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
1f Identifikátor osoby 29.03.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.04.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.04.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.04.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 04.05.2021 Typ Doručené
5a Opis 04.05.2021 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 04.05.2021 Typ Doručené
5c Anotácia 04.05.2021 Typ Doručené
5d Identifikátor osoby 04.05.2021 Typ Doručené
5e Sprievodný list 04.05.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.05.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 21.05.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 24.05.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 31.05.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 31.05.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 24.09.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.10.2021 Typ Odoslané
PUV 50026-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku