Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50025-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9650 
(21)  Číslo prihlášky  50025-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.03.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.07.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  08.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G12B 9/02  H05K 7/20   
(54)  Názov  Vzdialená riadiaca jednotka, najmä na umiestnenie do rozvodnej skrine, a spôsob jej použitia 
(57)  Anotácia  Vzdialená riadiaca jednotka má vonkajšie teleso (1) s pripojovacím prvkom (7) na prichytenie k normalizovanej držiakovej lište. Pripojovací prvok (7) je na zadnej stene (3) vonkajšieho telesa (1). Predná stena (2) vonkajšieho telesa (1) je kovová, výhodne vyhotovená z oceľového alebo hliníkového plechu. Vnútri zahŕňa teploprenosný mostík (6), ktorý spája povrch procesora alebo chladiacu plochu procesora, alebo chladič procesora s prednou stenou (2). Predná stena (2) môže byť súčasťou predného krytu (8) v podobe plechového výlisku, ktorý ohnutými okrajmi zároveň tvorí aj spodnú stranu, hornú stranu a obe bočné čelá (4, 5). Zadná stena (3) môže byť tiež kovová, výhodne z oceľového alebo hliníkového plechu rovnako ako predná stena (2). Vzdialená riadiaca jednotka má konvertor na prekladanie odlišných 15 jazykov a protokolov do univerzálneho jazyka a výhodne má rozhrania RS232, RS485, Ethernet, LonWorks, PC104 a protokoly ModBus, RTU/ASCII, ModBus TCP, MBus, DALI, OPC. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  T - Industry, s.r.o.; Hoštáky 910/49, Myjava 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tomlain ml. Juraj, Ing.; Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava 1; SK;
Ravas Stanislav, Ing.; Hlavná 135/130, 900 90 Dubová; SK;
Tomlain Ján, Ing.; Rohov 42, 906 04 Rohov; SK;
Harmata Marek, Bc.; Znievská 3025/11, 851 06 Bratislava 5; SK;
Drozd Stanislav, Ing.; Školské námestie 394/23, 906 38 Rohožník; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.03.2026 
   Maximálna platnosť do  31.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.07.2022 14/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 50025-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 31.03.2022 34,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 02.05.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50025-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 31.03.2022 Typ Doručené
Opis 31.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 31.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 26.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.04.2022 Typ Odoslané
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 13.05.2022 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PÚV 12.07.2022 Typ Interné listy
rešeršná správa 12.07.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 12.07.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 12.07.2022 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.11.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.12.2022 Typ Odoslané
PUV 50025-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku