Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50025-2022
(11)  Utility Model Number  9650 
(21)  Application Number  50025-2022 
(22)  Application Date  31.03.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  24.11.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  27.07.2022 
(45)  Publication of Registration Date  24.11.2022 
(47)  Date of registration and making available to the public  08.11.2022 
(51)  International Patent Classification  G12B 9/02  H05K 7/20   
(54)  Title  Vzdialená riadiaca jednotka, najmä na umiestnenie do rozvodnej skrine, a spôsob jej použitia 
(57)  Abstract  Vzdialená riadiaca jednotka má vonkajšie teleso (1) s pripojovacím prvkom (7) na prichytenie k normalizovanej držiakovej lište. Pripojovací prvok (7) je na zadnej stene (3) vonkajšieho telesa (1). Predná stena (2) vonkajšieho telesa (1) je kovová, výhodne vyhotovená z oceľového alebo hliníkového plechu. Vnútri zahŕňa teploprenosný mostík (6), ktorý spája povrch procesora alebo chladiacu plochu procesora, alebo chladič procesora s prednou stenou (2). Predná stena (2) môže byť súčasťou predného krytu (8) v podobe plechového výlisku, ktorý ohnutými okrajmi zároveň tvorí aj spodnú stranu, hornú stranu a obe bočné čelá (4, 5). Zadná stena (3) môže byť tiež kovová, výhodne z oceľového alebo hliníkového plechu rovnako ako predná stena (2). Vzdialená riadiaca jednotka má konvertor na prekladanie odlišných 15 jazykov a protokolov do univerzálneho jazyka a výhodne má rozhrania RS232, RS485, Ethernet, LonWorks, PC104 a protokoly ModBus, RTU/ASCII, ModBus TCP, MBus, DALI, OPC. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  T - Industry, s.r.o.; Hoštáky 910/49, Myjava 
(72)  Inventor(s)  Tomlain ml. Juraj, Ing.; Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava 1; SK;
Ravas Stanislav, Ing.; Hlavná 135/130, 900 90 Dubová; SK;
Tomlain Ján, Ing.; Rohov 42, 906 04 Rohov; SK;
Harmata Marek, Bc.; Znievská 3025/11, 851 06 Bratislava 5; SK;
Drozd Stanislav, Ing.; Školské námestie 394/23, 906 38 Rohožník; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents  PDF   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  31.03.2026 
   Utility Model Validity maximum until  31.03.2032 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.07.2022 14/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 50025-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 31.03.2022 34,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 02.05.2022 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50025-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.03.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 31.03.2022 Type Delivered
Opis 31.03.2022 Type Delivered
Plná moc 31.03.2022 Type Delivered
Výkresy 31.03.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 03.04.2022 Type Delivered
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.04.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 26.04.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 27.04.2022 Type Sent document
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 13.05.2022 Type Sent document
pokyn na zverejnenie PÚV 12.07.2022 Type Internal Letter
rešeršná správa 12.07.2022 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 12.07.2022 Type Sent document
výsledok rešerše 12.07.2022 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.11.2022 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.12.2022 Type Sent document
PUV 50025-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku