Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50024-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50024-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.03.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.08.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 29/11   
(54)  Názov  Kazeta na rozšírenie možností merania sypkých materiálov v impedančnej trubici 
(57)  Anotácia  Technické riešenie možno zaradiť do oblasti podpory znovu použitia a recyklácie opotrebovaných výrobkov a ich častí. Kazeta na rozšírenie možností merania sypkých materiálov v impedančnej trubici pozostáva z telesa (1) kazety s vonkajším a vnútorným závitom, zo spodného dierovaného dna (2) s vonkajším závitom na pripojenie k telesu (1) kazety a z vrchného dierovaného veka (3) s vnútorným závitom na pripojenie k telesu (1) kazety. Teleso (1) kazety v rozmere L je výhodné modifikovať pre stabilné a homogénne hodnoty tlaku kompaktného lisovania (kPa) a štandardnej hrúbky a dĺžky zlisovaného materiálu (mm). Použitie kazety umožňuje poskytnúť používateľom a spracovateľom drveného odpadu hodnoty koeficientu zvukovej pohltivosti (α), potrebnej na certifikáciu ich výrobkov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Badida Miroslav, Dr. h. c. mult. prof. Ing., PhD.; Detvianska 16, 040 01 Košice 1; SK;
Dzuro Tibor, Ing., PhD.; Vencová 45, 040 01 Košice 1; SK;
Moravec Marek, Ing., PhD.; Alvinczyho 22, 040 01 Košice 1; SK;
Piňosová Miriama, Ing., PhD.; Inžinierska 10, 040 11 Košice 11; SK;
Šebo Juraj, doc. Ing., PhD.; Letná 14, 040 01 Košice 1; SK;
Badidová Miroslava, Mgr. Ing.; Detvianska 16, 040 01 Košice 1; SK;
Nováková Alžbeta, Ing.; Staničná 775/9, 067 81 Belá nad Cirochou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.03.2026 
   Maximálna platnosť do  28.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.08.2022 15/2022 BA2K
 
PUV 50024-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 13.04.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50024-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 28.03.2022 Typ Doručené
Opis 28.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.05.2022 Typ Doručené
Opis 13.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.05.2022 Typ Doručené
rešeršná správa 22.07.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 25.07.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 25.07.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 25.07.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.12.2022 Typ Odoslané
PUV 50024-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku