Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50024-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8175 
(21)  Číslo prihlášky  50024-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01C 11/16  E01C 9/00  E01C 7/18   
(54)  Názov  Vnútorná vrstva vozovky a/alebo spevnenej plochy s asfaltovou krycou vrstvou  
(57)  Anotácia  Vnútorná vrstva (1) podľa technického riešenia sa nachádza medzi podkladom (2) a asfaltovou krycou vrstvou (3) a je tvorená vrstvou z netkanej geotextílie (11), na ktorej leží vrstva piesku (12), pričom na vrstve piesku (12) sa nachádza geomreža (13), ktorá je zhora prekrytá vrstvou (14) kameniva. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rakowski Zikmund, Ing., CSc.; Bezručova 10, 737 01 Český Těšín; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rakowski Zikmund, Ing., CSc.; Bezručova 10, 737 01 Český Těšín; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  28.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.02.2021 
   Maximálna platnosť do  28.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 07/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 50024-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50024-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.02.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 27.02.2017 Typ Doručené
1b Plná moc 27.02.2017 Typ Doručené
1c Opis 27.02.2017 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 27.02.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 27.02.2017 Typ Doručené
1f Výkresy 27.02.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.03.2017 Typ Platba
3 Oznámenie k poplatkom 28.02.2017 Typ Doručené
3a Sprievodný list 28.02.2017 Typ Doručené
4 správa o prieskume - nepriznanie práva prednosti 30.06.2017 Typ Odoslané
5 Doplnenie materiálov 09.08.2017 Typ Doručené
5a Plná moc 09.08.2017 Typ Doručené
6 rozhodnutie o priznaní práva prednosti 10.10.2017 Typ Odoslané
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.10.2017 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 05.12.2017 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 05.12.2017 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 05.12.2017 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 05.12.2017 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 23.05.2018 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 23.05.2018 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.06.2018 Typ Odoslané
PUV 50024-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku