Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50023-2021
(11)  Utility Model Number  9303 
(21)  Application Number  50023-2021 
(22)  Application Date  22.03.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  16.09.2021 
(31)  Priority Number  CZ2020-37392 U 
(32)  Priority Date  31.03.2020 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  12.05.2021 
(45)  Publication of Registration Date  16.09.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  19.08.2021 
(51)  International Patent Classification  A62C 2/08  A62C 99/00  A62C 35/10   
(54)  Title  Automatický ochladzovací a hasiaci systém 
(57)  Abstract  Automatický ochladzovací a hasiaci systém je vytvorený na umiestnenie v chránenom zariadení a pozostáva z priestorového nosiča ochladzovacieho a hasiaceho média, vnútri ktorého je obsiahnuté ochladzovacie a hasiace médium pod tlakom. Nosič média je uzavretý koncovkami a je prispôsobený za stanovených tepelných podmienok k iniciácii, pričom tento nosič (1) ochladzovacieho a hasiaceho média (3) je vyrobený z polymérnych materiálov, ľahkých kovov, napríklad z hliníka, a ochladzovacie a hasiace médium (3) je v nosiči (1) pod tlakom v hodnotách nízkeho tlaku, t. j. do 10 barov. Výhodne sú koncovky (2) automatického ochladzovacieho a hasiaceho systému na nosiči (1) vytvorené jeho zvarením. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ASES GROUP RESEARCH, SE; Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, Krč; CZ 
(72)  Inventor(s)  Duda Marek; Masarykova 596, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín; CZ;
Rončák Peter; Láň 2888, 756 61 Rožnov pod Radhoštem; CZ 
(74)  Attorney(s)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  22.03.2025 
   Utility Model Validity maximum until  22.03.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 50023-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50023-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.03.2021 Type Delivered
1a Opis 22.03.2021 Type Delivered
1b Plná moc 22.03.2021 Type Delivered
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 23.03.2021 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.03.2021 Type Payment
4 Odpoveď na správu úradu 26.03.2021 Type Delivered
4a Sprievodný list 26.03.2021 Type Delivered
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.04.2021 Type Internal Letter
6 Doplnenie materiálov 06.04.2021 Type Delivered
6a Doklad o práve prednosti 06.04.2021 Type Delivered
6b Sprievodný list 06.04.2021 Type Delivered
8 výsledok rešerše 26.04.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 26.04.2021 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 26.04.2021 Type Internal Letter
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 18.08.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.09.2021 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis prevodu 27.10.2021 Type Delivered
13a Doklad o prevode 27.10.2021 Type Delivered
13b Plná moc 27.10.2021 Type Delivered
13c Sprievodný list 27.10.2021 Type Delivered
14 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2021 Type Payment
PUV 50023-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku