Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50023-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9303 
(21)  Číslo prihlášky  50023-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  16.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2020-37392 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  16.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62C 2/08  A62C 99/00  A62C 35/10   
(54)  Názov  Automatický ochladzovací a hasiaci systém 
(57)  Anotácia  Automatický ochladzovací a hasiaci systém je vytvorený na umiestnenie v chránenom zariadení a pozostáva z priestorového nosiča ochladzovacieho a hasiaceho média, vnútri ktorého je obsiahnuté ochladzovacie a hasiace médium pod tlakom. Nosič média je uzavretý koncovkami a je prispôsobený za stanovených tepelných podmienok k iniciácii, pričom tento nosič (1) ochladzovacieho a hasiaceho média (3) je vyrobený z polymérnych materiálov, ľahkých kovov, napríklad z hliníka, a ochladzovacie a hasiace médium (3) je v nosiči (1) pod tlakom v hodnotách nízkeho tlaku, t. j. do 10 barov. Výhodne sú koncovky (2) automatického ochladzovacieho a hasiaceho systému na nosiči (1) vytvorené jeho zvarením. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ASES GROUP RESEARCH, SE; Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, Krč; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Duda Marek; Masarykova 596, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín; CZ;
Rončák Peter; Láň 2888, 756 61 Rožnov pod Radhoštem; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.03.2025 
   Maximálna platnosť do  22.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 50023-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50023-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 22.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 22.03.2021 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 23.03.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.03.2021 Typ Platba
4 Odpoveď na správu úradu 26.03.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 26.03.2021 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.04.2021 Typ Interné listy
6 Doplnenie materiálov 06.04.2021 Typ Doručené
6a Doklad o práve prednosti 06.04.2021 Typ Doručené
6b Sprievodný list 06.04.2021 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 26.04.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 26.04.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 26.04.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 18.08.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50023-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku