Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50023-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8911 
(21)  Číslo prihlášky  50023-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.03.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.11.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  10.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61D 47/00  B61D 3/18   
(54)  Názov  Mechanizmus na dvíhanie nájazdových klapiek vozňa na prepravu automobilov 
(57)  Anotácia  Mechanizmus na dvíhanie nájazdových klapiek (2) vozňa na prepravu automobilov obsahuje aspoň dva priamočiare pohony (1), ktoré sú prepojené so vstupným hriadeľom (3), ktorý plní tiež funkciu podpory priamočiarych pohonov (1). Priamočiare pohony (1) pri otáčaní vstupného hriadeľa (3) vytláčajú dotykové dorazy (4), a tým dôjde k dvihnutiu nájazdovej klapky (2). Dotykové dorazy (1) sú k priamočiarym pohonom (1) pripevnené kĺbom (5), aby bolo možné pri dvíhaní a spúšťaní nájazdovej klapky (2) meniť ich sklon tak, že dotykové dorazy (4) sú stále celou plochou v kontakte s nájazdovou klapkou (2). Otáčaním vstupného hriadeľa (3) sa odtláčajú alebo priťahujú dotykové dorazy (4), a tým sa mení aj výška nájazdovej klapky (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tatravagónka a.s.; Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hlinka Jiří, Ing.; Na letisko 2090/21, 058 01 Poprad 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.03.2023 
   Maximálna platnosť do  25.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.06.2020 06/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2020 11/2020 FG2K
 
PUV 50023-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50023-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.03.2019 Typ Doručené
1a Opis 25.03.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 25.03.2019 Typ Doručené
1c Doklad preukazujúci právo na riešenie 25.03.2019 Typ Doručené
1d Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 25.03.2019 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 25.03.2019 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 27.03.2019 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 29.03.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 29.03.2019 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 12.04.2019 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.04.2019 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.05.2019 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.07.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 17.07.2019 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 18.09.2019 Typ Doručené
8a Opis 18.09.2019 Typ Doručené
8b Sprievodný list 18.09.2019 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.01.2020 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 22.04.2020 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 22.04.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 23.04.2020 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 22.04.2020 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.09.2020 Typ Interné listy
15 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.10.2020 Typ Doručené
15a Sprievodný list 08.10.2020 Typ Doručené
16 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 12.10.2020 Typ Platba
17 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 15.10.2020 Typ Odoslané
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 29.10.2020 Typ Odoslané
PUV 50023-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku