Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50022-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8028 
(21)  Číslo prihlášky  50022-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.09.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.02.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 1/02  B65D 51/24  B65D 77/28  B65D 83/54   
(54)  Názov  Uzáver nápojovej fľaše 
(57)  Anotácia  Uzáver nápojovej fľaše má teleso (1) so závitom určeným na pripojenie k hrdlu fľaše. Teleso (1) má otvor s tesnením (2), ktoré je prispôsobené na vloženie a utesnenie pohyblivo vedenej nasávacej slamky alebo nasávacej hadice (7). Tesnenie (2) zároveň na svojom vonkajšom okraji v styku s telesom (1) vytvára jednosmerný ventil na nasávanie vzduchu do fľaše pri nasávaní nápoja. Tesnenie (2) môže mať tvar rúrky s vnútorným kužeľovým zúžením (3) a môže mať hornú prírubu (5) a spodnú prírubu (6), ktoré tvoria olemovanie otvoru v telese (1) uzáveru. Jednosmerný ventil môže zahŕňať skupinu ventilových otvorov (4), ktoré sú umiestnené po obvode pri okraji otvoru v telese (1) uzáveru, pričom ventilové otvory (4) sú z vnútornej strany uzáveru prekryté pružným okrajom tesnenia (2). Uzáver môže mať záklopku (9) na uzatvorenie otvoru s tesnením (2), pričom vnútorná plocha záklopky (9) v uzavretom stave prilieha na horný okraj tesnenia (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hluška Milan, Ing.; Kpt. Jána Rašu 1875/13, 841 01 Bratislava - Dúbravka; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hluška Ján, Ing.; Lúčky 338, 034 82 Lúčky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  27.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.02.2021 
   Maximálna platnosť do  27.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.09.2017 9/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.02.2018 2/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 50022-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50022-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.02.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 27.02.2017 Typ Doručené
1b Opis 27.02.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 27.02.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.03.2017 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.03.2017 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 17.05.2017 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 18.05.2017 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 18.05.2017 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 17.05.2017 Typ Interné listy
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2017 Typ Platba
9 Doplnenie materiálov 29.05.2017 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 29.05.2017 Typ Doručené
9b Plná moc 29.05.2017 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis prevodu 01.06.2017 Typ Doručené
10a Doklad o prevode 01.06.2017 Typ Doručené
10b Plná moc 01.06.2017 Typ Doručené
10c Sprievodný list 01.06.2017 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.07.2017 Typ Odoslané
12 záznam o ukončení konania o PÚV 11.12.2017 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.12.2017 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.02.2018 Typ Odoslané
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 26.02.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 26.02.2021 Typ Doručené
16 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 09.03.2021 Typ Odoslané
17 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 06.04.2021 Typ Odoslané
PUV 50022-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 07.07.2017 Hluška Milan, Ing. Hluška Ján, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku