Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50022-2017
(11)  Utility Model Number  8028 
(21)  Application Number  50022-2017 
(22)  Application Date  27.02.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  05.02.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  04.09.2017 
(45)  Publication of Registration Date  05.02.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  28.12.2017 
(51)  International Patent Classification  B65D 1/02  B65D 51/24  B65D 77/28  B65D 83/54   
(54)  Title  Uzáver nápojovej fľaše 
(57)  Abstract  Uzáver nápojovej fľaše má teleso (1) so závitom určeným na pripojenie k hrdlu fľaše. Teleso (1) má otvor s tesnením (2), ktoré je prispôsobené na vloženie a utesnenie pohyblivo vedenej nasávacej slamky alebo nasávacej hadice (7). Tesnenie (2) zároveň na svojom vonkajšom okraji v styku s telesom (1) vytvára jednosmerný ventil na nasávanie vzduchu do fľaše pri nasávaní nápoja. Tesnenie (2) môže mať tvar rúrky s vnútorným kužeľovým zúžením (3) a môže mať hornú prírubu (5) a spodnú prírubu (6), ktoré tvoria olemovanie otvoru v telese (1) uzáveru. Jednosmerný ventil môže zahŕňať skupinu ventilových otvorov (4), ktoré sú umiestnené po obvode pri okraji otvoru v telese (1) uzáveru, pričom ventilové otvory (4) sú z vnútornej strany uzáveru prekryté pružným okrajom tesnenia (2). Uzáver môže mať záklopku (9) na uzatvorenie otvoru s tesnením (2), pričom vnútorná plocha záklopky (9) v uzavretom stave prilieha na horný okraj tesnenia (2). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Hluška Milan, Ing.; Kpt. Jána Rašu 1875/13, 841 01 Bratislava - Dúbravka; SK 
(72)  Inventor(s)  Hluška Ján, Ing.; Lúčky 338, 034 82 Lúčky; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  27.02.2021 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  27.02.2021 
   Utility Model Validity maximum until  27.02.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.09.2017 9/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.02.2018 2/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 50022-2017
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50022-2017
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.02.2017 Type Delivered
1a Plná moc 27.02.2017 Type Delivered
1b Opis 27.02.2017 Type Delivered
1c Výkresy 27.02.2017 Type Delivered
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.03.2017 Type Payment
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.03.2017 Type Internal Letter
4 rešeršná správa 17.05.2017 Type Internal Letter
5 výsledok rešerše 18.05.2017 Type Internal Letter
6 oznámenie o výsledku rešerše 18.05.2017 Type Sent document
7 pokyn na zverejnenie PÚV 17.05.2017 Type Internal Letter
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2017 Type Payment
9 Doplnenie materiálov 29.05.2017 Type Delivered
9a Doklad o prevode 29.05.2017 Type Delivered
9b Plná moc 29.05.2017 Type Delivered
10 Žiadosť o zápis prevodu 01.06.2017 Type Delivered
10a Doklad o prevode 01.06.2017 Type Delivered
10b Plná moc 01.06.2017 Type Delivered
10c Sprievodný list 01.06.2017 Type Delivered
11 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.07.2017 Type Sent document
12 záznam o ukončení konania o PÚV 11.12.2017 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.12.2017 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.02.2018 Type Sent document
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 26.02.2021 Type Delivered
15a Sprievodný list 26.02.2021 Type Delivered
16 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 09.03.2021 Type Sent document
17 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 06.04.2021 Type Sent document
PUV 50022-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod prihlasovatela 07.07.2017 Hluška Milan, Ing. Hluška Ján, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku