Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50021-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8961 
(21)  Číslo prihlášky  50021-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.03.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.08.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.12.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41J 1/10  F41J 5/18  F41J 9/02   
(54)  Názov  Zariadenie na polohovanie figuríny, najmä na výcvik streľby  
(57)  Anotácia  Zariadenie na polohovanie figuríny (3), najmä na výcvik streľby, zahŕňa základňu (1), zdvíhacie zariadenie pripojené k základni (1) a držiak (2) figuríny (3), kde figurína (3) s funkciou terča má aspoň čiastočne priestorovú štruktúru. Na zvislo sa pohybujúcom výstupnom člene zdvíhacieho zariadenia je umiestnený otočne pohybový prvok (5), ktorý má v podstate zvislú os (8) otáčania a k otočne pohybovému prvku (5) je pripojený držiak (2) figuríny (3). K držiaku (2) figuríny (3) je pripevnená nesmrtiaca strelná zbraň (7), napríklad v podobe paintbalovej výmetnice so zásobníkom streliva s farbivom. Vo výhodnom usporiadaní je zariadenie aspoň čiastočne balisticky odolné a zdvíhacie zariadenie má zvislo orientovaný plochý rám (4), kde spodná časť plochého rámu (4) je pripevnená k základni (1). Plochý rám (4) má dve zvislé strany rámu s U a/alebo C profilom, ktoré tvoria vedenie pre zvislo sa pohybujúcu priečku (6), na ktorej je umiestnený otočne pohybový prvok (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  T - Industry, s.r.o.; Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava 1; SK;
Olexík Slavomil, Ing. Arch.; Pod Brezinou 3744/88, 911 01 Trenčín 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Olexík Slavomil, Ing. Arch.; Pod Brezinou 3744/88, 911 01 Trenčín 1; SK;
Tomlain Ján, Ing.; Hviezdoslavova 471/40, 905 01 Senica 1; SK;
Majdan Ivan; Hurbanova 88, 906 31 Hlboké; SK;
Tomlain Juraj Ml., Ing.; Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.03.2024 
   Maximálna platnosť do  12.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.08.2020 08/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.12.2020 12/2020 FG2K
 
PUV 50021-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50021-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 12.03.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 12.03.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 12.03.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 12.03.2020 Typ Doručené
1e Identifikátor osoby 12.03.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 30.03.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.04.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 30.04.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 08.06.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 08.06.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 08.06.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.11.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.11.2020 Typ Odoslané
11 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 29.03.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 29.03.2021 Typ Doručené
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.03.2021 Typ Platba
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 09.04.2021 Typ Odoslané
PUV 50021-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku