Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50021-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8645 
(21)  Číslo prihlášky  50021-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.03.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  07.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2018-35012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.05.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.08.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.01.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 9/696  E01F 9/623  E01F 9/627  E01F 15/14  E01F 13/04  B60Q 1/02   
(54)  Názov  Optická clona a montážna zostava na použitie pri montáži optickej clony 
(57)  Anotácia  Technické riešenie sa týka optických clôn, ktoré slúžia na vizuálne upozornenie vodičov pred vjazdom do priestoru so zníženou výškou prejazdu. Optická clona je tvorená radom nad vozovkou vedľa seba zavesených pásov, pričom sa striedajú pás svetlej farby a pás tmavej farby na vytvorenie optického vnemu masívneho, kontrastne pruhovaného pásu nad vozovkou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cirmon s.r.o.; Panská zahrada 424/1, 190 16 Praha 9; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cirmon Eduard, Ing.; Panská zahrada 424/1, 190 16 Praha 9; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.03.2026 
   Maximálna platnosť do  13.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.08.2019 8/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.01.2020 1/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 21.12.2022 24/2022 ND2K
 
PUV 50021-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.03.2019 34,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 21.11.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50021-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 13.03.2019 Typ Doručené
Identifikátor osoby 13.03.2019 Typ Doručené
Opis 13.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 13.03.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 18.03.2019 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 18.03.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.03.2019 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.05.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 17.06.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 17.06.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 18.06.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 18.06.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.11.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 08.11.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.12.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 14.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 10.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 10.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.11.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 25.11.2022 Typ Odoslané
PUV 50021-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku