Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50020-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9140 
(21)  Číslo prihlášky  50020-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.01.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01Q 1/38  H01Q 7/06  H01Q 7/00   
(54)  Názov  NFC solenoidová anténa a elektronický modul typu SoP využívajúci NFC solenoidovú anténu ako EMC tienenie 
(57)  Anotácia  Anténová sústava má jednu solenoidovú anténu (6) pripojenú k vysielaču elektrického vysokofrekvenčného signálu, výhodne k NFC, a má tvar tenkého plochého kvádra. Jadro antény je tvorené plochým feritovým jadrom, ktoré je vložené medzi dve vrstvy PCB a vinutie je vytvorené pomocou vodivých ciest na PCB, a to tak, že vrchná a spodná časť vinutia vytvára na PCB tienenie proti elektrickému poľu a feromagnetické jadro tienenie proti magnetickému poľu pre elektroniku, ktorá je umiestená pod anténou, pričom elektronika svojimi rozmery neprekračuje pôdorys antény. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Frlička Jozef, Ing.; Švabinského 20, 851 01 Bratislava 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Frlička Jozef, Ing.; Švabinského 20, 851 01 Bratislava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50002-2019 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.01.2023 
   Maximálna platnosť do  08.01.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 50020-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50020-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 03.03.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 03.03.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 03.03.2020 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.03.2020 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.05.2020 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 16.10.2020 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 16.10.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 16.10.2020 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 16.10.2020 Typ Interné listy
8 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.04.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50020-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku