Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50020-2017
(11)  Utility Model Number  8094 
(21)  Application Number  50020-2017 
(22)  Application Date  20.02.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.05.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.10.2017 
(45)  Publication of Registration Date  02.05.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  27.03.2018 
(51)  International Patent Classification  G10K 11/00   
(54)  Title  Konštrukcia flexibilnej protihlukovej clony  
(57)  Abstract  Konštrukcia flexibilnej protihlukovej clony zloženej z ôsmich segmentov (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H) je tvorená zvislými zváranými oceľovými rámami obdĺžnikového vyľahčeného profilu (1), stredovými stužujúcimi oceľovými profilmi (2), klavírovými závesmi (3), otočnými pántmi (4), priečnymi nosníkmi (5), menšími otočnými kolieskami s brzdou (6), väčšími otočnými kolieskami s brzdou (7), hornými oceľovými profilmi (8), zvislými rektifikovateľnými podperami (9), perforovanými doskami s fóliou (10), samoreznými skrutkami (11), pohltivou vrstvou z minerálnej vlny (12), cementotrieskovou doskou (13) a nalepenou pohltivou doskou z recyklovanej gumy (14). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Flimel Marián, doc. Ing., CSc. ; Exnárová 13, 080 01 Prešov; SK;
Flimel Adam, Ing. ; Popradská 1, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  20.02.2021 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  20.02.2021 
   Utility Model Validity maximum until  20.02.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2017 10/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.05.2018 05/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 50020-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50020-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.02.2017 Type Delivered
1a Plná moc 20.02.2017 Type Delivered
1b Opis 20.02.2017 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 17.03.2017 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.03.2017 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.05.2017 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 09.06.2017 Type Delivered
5a Sprievodný list 09.06.2017 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.07.2017 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 04.08.2017 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 08.08.2017 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 08.08.2017 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 04.08.2017 Type Internal Letter
11 záznam o ukončení konania o PÚV 11.01.2018 Type Internal Letter
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.01.2018 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.04.2018 Type Sent document
PUV 50020-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku