Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50020-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8094 
(21)  Číslo prihlášky  50020-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.05.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G10K 11/00   
(54)  Názov  Konštrukcia flexibilnej protihlukovej clony  
(57)  Anotácia  Konštrukcia flexibilnej protihlukovej clony zloženej z ôsmich segmentov (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H) je tvorená zvislými zváranými oceľovými rámami obdĺžnikového vyľahčeného profilu (1), stredovými stužujúcimi oceľovými profilmi (2), klavírovými závesmi (3), otočnými pántmi (4), priečnymi nosníkmi (5), menšími otočnými kolieskami s brzdou (6), väčšími otočnými kolieskami s brzdou (7), hornými oceľovými profilmi (8), zvislými rektifikovateľnými podperami (9), perforovanými doskami s fóliou (10), samoreznými skrutkami (11), pohltivou vrstvou z minerálnej vlny (12), cementotrieskovou doskou (13) a nalepenou pohltivou doskou z recyklovanej gumy (14). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Flimel Marián, doc. Ing., CSc. ; Exnárová 13, 080 01 Prešov; SK;
Flimel Adam, Ing. ; Popradská 1, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  20.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.02.2021 
   Maximálna platnosť do  20.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2017 10/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.05.2018 05/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 50020-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50020-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.02.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 20.02.2017 Typ Doručené
1b Opis 20.02.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 17.03.2017 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.03.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.05.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 09.06.2017 Typ Doručené
5a Sprievodný list 09.06.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.07.2017 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 04.08.2017 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 08.08.2017 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 08.08.2017 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 04.08.2017 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 11.01.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.01.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.04.2018 Typ Odoslané
PUV 50020-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku