Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50019-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9332 
(21)  Číslo prihlášky  50019-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  09.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05C 17/48  E05C 17/00  E05F 5/08   
(54)  Názov  Dverová zábrana 
(57)  Anotácia  Dverová zábrana obsahuje vonkajší valec (1), ktorý je upevnený v otvore podlahy, do vnútorného priestoru vonkajšieho valca (1) vystupuje aspoň jeden kolík (2), ktorý je pohyblivo uložený v drážke (3) tvaru obráteného L, ktorá je vyhotovená vo vnútornom valci (4), vnútorný valec (4) tesne, ale pohyblivo dosadá do vonkajšieho valca (1), pričom hornú podstavu má zaslepenú zátkou (5), vo vnútornom priestore vnútorného valca (4) je umiestnená tlačná pružina (6), kde jeden jej koniec je opretý o zátku (5) a druhý koniec je opretý o dno vonkajšieho valca (1), pričom vertikálna časť drážky (3) určuje výšku vysunutia vnútorného valca (4) z vonkajšieho valca (1), horizontálna časť drážky (3) je v úrovni, že zátka (5) vnútorného valca (4) je v úrovni horného okraja vonkajšieho valca (1), vonkajšia časť zátky (5) je vybavená protišmykovou časťou (7), ktorá je nad úrovňou podlahy. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jacko Marián; Topolianska 207, 071 01 Michalovce 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jacko Marián; Topolianska 207, 071 01 Michalovce 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.03.2025 
   Maximálna platnosť do  16.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 50019-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50019-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 16.03.2021 Typ Doručené
1b Opis 16.03.2021 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.03.2021 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.04.2021 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 24.05.2021 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 24.05.2021 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 24.05.2021 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 24.05.2021 Typ Interné listy
8 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.09.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50019-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku