Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50018-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50018-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.03.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.03.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04C 1/40   
(54)  Názov  Stavebná tvárnica z drevoplastového materiálu a spôsob jej výroby 
(57)  Anotácia  Stavebná tvárnica je vyrobená zo zmesi z drevoplastového materiálu v pomere 30 až 60 % objemových dreva, 30 až 60 % objemových plastu a 10 % kompozitu, ktorý predstavuje zložku na zabezpečenie fluidity, lepenia a ÚV stabilizácie, pričom má tvar šesťbokého telesa a na každej zo štyroch obvodových strán má vytvorenú aspoň jednu zvislú rybinovú drážku (1) na pero (2), ktorého priečny prierez zodpovedá tvaru priečneho prierezu rybinovej drážky (1), na vyplnenie drážky (1) alebo na pero (2a), ktorého priečny prierez zodpovedajúci tvaru priečnemu prierezu dvoch rybinových drážok (1), ktoré sú k sebe privrátené kratšími základňami, na vzájomné spojenie dvoch stavebných tvárnic. Proces spracovania zmesi začína drvením drevenej hmoty a plastu a miešaním za tepla, potom nasleduje dosušenie zmesi na 10 % vlhkosti, po dosušení zmesi dreva a plastu zmes prechádza závitovkovým regranulátorom, na dopravníkovom páse sa ku granulám pridáva kompozit, granuly s kompozitom prechádzajú do násypníka, v ktorom sa ešte premiešavajú a následne granulujú, drevoplastové granuly s kompozitom sa potom umiestňujú do formy, v ktorej sa vplyvom vysokého tlaku a tepla vyformuje stavebná tvárnica. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Miškolci Juraj; Domovina 148/73, Výčapy-Opatovce;
Čačík Jaromír; Novozámocká 44/267, Ivanka pri Nitre;
Párkány Attila, Mgr.; Hlavná 945/5, Galanta 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Miškolci Juraj; Domovina 148/73, Výčapy-Opatovce;
Čačík Jaromír; Novozámocká 44/267, Ivanka pri Nitre;
Párkány Attila, Mgr.; Hlavná 945/5, Galanta 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50012-2022 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.03.2026 
   Maximálna platnosť do  03.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 BA2K
 
PUV 50018-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 10.03.2022 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50018-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 03.03.2022 Typ Doručené
Opis 03.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.06.2022 Typ Doručené
Opis 22.06.2022 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.08.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 24.10.2022 Typ Interné listy
výsledok rešerše 24.10.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 25.10.2022 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.03.2023 Typ Interné listy
PUV 50018-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku