Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50018-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50018-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.08.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06N 3/02   
(54)  Názov  Spôsob automatizovaného učenia hĺbkových neurónových sietí pomocou virtuálnych 3D modelov 
(57)  Anotácia  Spôsob automatizovaného učenia hĺbkových neurónových sietí pomocou virtuálnych 3D modelov je založený na tom, že vstupný 3D virtuálny model súčiastky (1) je transformovaný na súbor 2D obrázkov (2), ktorý je generovaný s pootočením (3), posunutím (4), textúrou (5) a pozadím (6). Následne je rozdelený na dva súbory, a to tréningový súbor (7) a testovací súbor (8). Vytvorené súbory sa použijú na učenie hĺbkových neurónových sietí (9) a rozpoznávanie je potom realizované na 2D snímkach reálnych súčiastok (10). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Židek Kamil, doc. Ing., PhD.; Ďumbierska 9, 080 01 Prešov 1; SK;
Piteľ Ján, prof. Ing., PhD.; Magurská 7, 080 01 Prešov 1; SK;
Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD.; Mirka Nešpora 23, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 BA2K
 
PUV 50018-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50018-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 15.03.2021 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 15.03.2021 Typ Doručené
1c Opis 15.03.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 25.03.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.03.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.04.2021 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 15.07.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 15.07.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 15.07.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 24.11.2021 Typ Interné listy
PUV 50018-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku